Nyheter

Gott nytt år och god fortsättning!

Nyhet från 2 januari 2019

Gott nytt år och god fortsättning önskar vi från COPSOQ Sverige! 2019 bjuder på spännande COPSOQ-nyheter, bland annat inväntar vi resultat från vår nationella undersökning från vilken vi hoppas kunna ta fram nya, fräscha referensvärden för den svenska arbetsmarknaden och fram mot sommaren lanserar vi COPSOQ III.

Vilket spännande år det kommer bli! Vi ser fram emot att ta del av dina/era erfarenheter, frågor och inputs omkring COPSOQ och arbetsplatsundersökningar.

Dela artikeln

Konferens av CTA, MAU, om utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Nyhet från 19 november 2018

I oktober anordnade Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, vid Malmö universitet en konferens om utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet. Vid konferensen presenterades arbetet med COPSOQ i Sverige på flera sätt – bland annat genom en interaktiv poster (en film) som visar hur man kan använda hemsidan på olika sätt.

Konferensen beskrevs såhär: Dagens arbetsliv och organisationer präglas av en allt större komplexitet. Verksamhetsmålen är fler och ibland motsägelsefulla – processer och samverkande faktorer svåröverskådliga. Hur kan vi organisera oss för att hantera ett allt mer komplext arbetsliv? Hur handskas vi med de utmaningar som uppstår? Det är frågorna som ligger till grund för konferensens tema, Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet.

Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där aktuella arbetslivsfrågor presenteras och diskuteras av forskare, doktorander och yrkesverksamma. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och erfarenheter från dagens arbetsliv. Vad kan vi lära oss av varandra? Kan vi tillsammans identifiera nya utmaningar och möjligheter?

Här kan du läsa mer om huvudtalarna och annat om konferensen.

Dela artikeln

Nationell studie undersöker 12 000 svenska arbetstagares organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Nyhet från 20 september 2018

Under hösten skickas en frågeblankett ut till 12 000 svenska arbetstagare inom olika branscher och sektorer. Syftet med studien är att undersöka hur arbetsmiljön upplevs i olika grupper på arbetsmarknaden samt att kvalitetssäkra en arbetsmiljöenkät för användning både inom forskning och på svenska arbetsplatser.

Frågorna i enkäten bygger främst på den tredje internationella versionen av Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ). Det är ett verktyg som bygger på beprövad vetenskap och praktiska erfarenheter och som översatts till fler än 40 olika språk. Idag används COPSOQ i många olika länder som underlag för arbetsplatsers riskbedömning och organisations-utveckling.

I den pågående studien ingår dessutom frågor som är särskilt riktade mot just svenska förhållanden. De handlar bland annat om arbetsplatsernas prioritering av en hälsofrämjande miljö, vilket är en viktig del i de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4). Frågorna adresserar samspelet i relationerna, både vertikalt och horisontellt, på arbetsplatsen. Ett relativt nytt begrepp i detta sammanhang är psykosocialt säkerhetsklimat som fokuserar på hur arbetstagare uppfattar att högsta ledningen; engagerar sig, prioriterar, kommunicerar och involverar medarbetarna i det stressförebyggande arbetet.

Studien är ett viktigt led i att kunna säkerställa en forskningsbaserad arbetsmiljöenkät av hög kvalitet. En sådan kan användas både inom forskning och som en del av det strukturella arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatser runt om i landet. Ett viktigt resultat blir att kunna ta fram normvärden för de olika dimensionerna, dvs. ett genomsnitt som kan användas för att jämföra hur resultaten i en arbetsplatsundersökning ligger till i relation till arbetsmarknaden som helhet. Sådan information är t.ex. viktig för att identifiera styrkor och risker inom organisationen.

Vi räknar med att kunna presentera preliminära resultat från undersökningen under början på 2019. Håll utkik här på hemsidan, även under den närmsta tiden. Här finns flera olika typer av interaktiva diagram och mer information som kommer anpassas och utvidgas efterhand som resultaten rullar in.

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Dr.Hanne Berthelsen aktiv forskare vid Centrum för tillämpade arbetslivsstudier och utvärdering (CTA) vid Malmö universitet. Projektet finansieras av AFA Försäkring.

Dela artikeln

Ny data i våra interaktiva diagram

Nyhet från 17 september 2018

Här efter sommaren har vi uppdaterat vår databas för de interaktiva diagrammen på hemsidan. Nu finns det hela 40 olika yrkeskategorier från 19 olika branscher att titta närmare på! Du kan även ta del av data genom att undersöka profildiagrammen, där man lätt kan se olika profiler för olika yrkesgrupper och branscher. Databasen har byggts upp under de senaste par åren genom samverkan med olika aktörer, både offentliga och privata. Om din organisation har genomfört en arbetsplatsundersökning med COPSOQ och ni vill bidra till databasen – tar vi gärna emot en Excel-fil med data på aggregerad nivå för integrering i databasen, vilken sedan kan presenteras på hemsidan.

Dela artikeln

Samverkan med Avonova

Nyhet från 8 augusti 2018

Under våren 2018 har vi påbörjat samverkan med Avonova, ett av Sveriges största företag inom företagshälsovård. Syftet med samverkan är att utbyta och utveckla idéer och kunskap kring arbetsplatsundersökningar, hur man kan jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och såklart om COPSOQ som verktyg i dessa frågor. I och med samverkan skapas en direkt kontakt mellan forskning och praktik för erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling. Under sommaren kommer även aggregerad data från våra gemensamma undersökningar att publiceras här på hemsidan.

Dela artikeln

Ny undersökning om arbetsmiljön inom Svenska kyrkan

Nyhet från 6 juli 2018

CTA har på uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation genomfört en ny undersökning av resiliens och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bland präster och diakoner inom Svenska kyrkan. Enkäten besvarades av 2118 personer (1515 präster och 579 diakoner). Ett stort antal COPSOQ-frågor ingick tillsammans med frågor om andra viktiga aspekter. Anders Edvik, forskare vid CTA Malmö universitet uttalar: "Arbetet upplevs som meningsfullt, och man har stor möjlighet att påverka sin situation. Samtidigt är det psykiskt påfrestande att jobba inom människobehandlande yrken, och svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid."

Du kan läsa mer om undersökningen och även ladda ner resultatrapporten på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations hemsida.

Dela artikeln