Vad är kvalitet i arbetet?

Kvalitet är ett centralt begrepp för alla organisationer och inom alla sektorer. Det är ett begrepp som på många sätt genomsyrar organisationer och som relaterar till både interna och externa processer – från de produkter eller tjänster organisationer tillhandahåller till den strategiska organisationsutvecklingen och samverkan med andra aktörer. Kvalitet i arbetet kan därför förstås och undersökas från många olika perspektiv. Från ett arbetsmiljöperspektiv kan kvalitet i arbetet förstås både som en resurs och ett utfall, en konsekvens, av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

När man har möjlighet att utföra arbetets kärnuppgifter med hög kvalitet, leder detta till inre motivation och glädje. På så sätt kan kvalitet i arbetet förstås som en resurs som bidrar till hälsofrämjande processer ur ett arbetsmiljöperspektiv. Samtidigt kan bristande kvalitet leda till dåligt samvete, stress, och problem med att sluta tänka på jobbet på fritiden – och därmed bidra till hälsoförsämrande processer.

Vid tidspress kan möjligheten att bedriva arbetet på ett kvalitativt tillfredsställande sätt i överensstämmelse med den egna och andras professionella normer minska, och risken för fel och brister ökar. Samtidigt kan tidspress äventyra möjligheten att ha gemensamma pauser med social interaktion, stöd och utveckling. Kvalitet i arbetet kan således också ses som ett utfall, en konsekvens, av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, med stor påverkan för organisationen, medarbetaren och eventuella kunder, klienter, patienter osv.