Vad är kvalitet i arbetet?

Kvalitet är ett centralt begrepp för alla organisationer och inom alla sektorer. Det är ett begrepp som på många sätt genomsyrar organisationer och som relaterar till både interna och externa processer – från de produkter eller tjänster organisationer tillhandahåller till den strategiska organisationsutvecklingen och samverkan med andra aktörer. Kvalitet i arbetet kan därför förstås och undersökas från många olika perspektiv. Från ett arbetsmiljöperspektiv kan kvalitet i arbetet förstås både som en resurs och ett utfall, en konsekvens, av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

En svensk studie från tandvården visade att om man utför arbetets kärnuppgifter med hög kvalitet, leder detta till inre motivation och glädje. På så sätt kan kvalitet i arbetet förstås som en resurs som bidrar till hälsofrämjande processer ur ett arbetsmiljöperspektiv. Samma studie visade också att misslyckanden och fel i patientarbetet kunde leda till dåligt samvete, problem med att sluta tänka på jobbet på fritiden och sömnproblem – och därmed bidra till hälsoförsämrande processer.

Därtill visar forskning att arbetsvillkor som leder till tidspress kan minska möjligheten att bedriva arbetet på ett kvalitativt tillfredsställande sätt i överenstämmelse med den egna och andras professionella normer, och risken för fel och brister ökar. Samtidigt kan det minska möjligheten att ha gemensamma pauser med social interaktion, stöd och utveckling. Kvalitet i arbetet kan således också ses som ett utfall, en konsekvens, av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, med stor påverkan för organisationen, medarbetaren och eventuella kunder, klienter, patienter osv.