Hur mäts PSC?

Hur mäts psykosocialt säkerhetsklimat?

Det psykosociala säkerhetsklimatet i organisationen kan mätas i enkätundersökningar med ett instrument som finns i två längder (PSC-12 med tolv påståenden och PSC-4 med fyra påståenden)*. Påståenden tar upp hur medarbetarna upplever att den högsta ledningen 1) engagerar sig, 2) prioriterar, 3) kommunicerar och 4) involverar medarbetarna, i psykosociala arbetsmiljöfrågor. Instrumentet kan användas i det strategiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser, såväl som inom forskning.

PSC–4 validerad för svensk kontext

Tabellen visar vilka påståenden som ingår i PSC-4, med tillhörande svarsalternativ.

Varje svarsalternativ motsvarar olika poäng på en skala från 1–5, från "Instämmer inte alls"=1 poäng, till "Instämmer helt"=5 poäng. Det betyder att det samlade resultatet för PSC–4 ligger mellan 4–20 poäng. Exempelvis om en respondent svarar "Instämmer inte alls" på alla 4 påståenden, då blir den samlade poängen 1×4=4. Om en respondent svarar "Varken instämmer eller är emot" på alla 4 påståenden, blir den samlade poängen 3×4=12, och om en respondent svarar "Instämmer helt" på alla 4 påståenden, då blir resultatet 5×4=20.

Eftersom verktyget är utformat för att analyseras för hela arbetsgruppen, behöver ett genomsnitt räknas ut för gruppen genom att individuella resultat läggs ihop, för att därefter delas med antalet respondenter. Det finns forskning som understödjer att PSC-teorin kan används på olika nivåer inom organisationer. Det innebär att genomsnittet båda kan uträknas för större lokala avdelningar och/eller för hela organisationen.

Den långa versionen PSC-12 inklusive poängsättning finns fritt tillgängligt här: Berthelsen, H., Ertel, M., Geisler, M., & Muhonen, T. (2019). Validating the psychosocial safety climate questionnaire–integration of findings from cognitive interviews in Germany and Sweden. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 4(1).