Steg 4: Uppföljande arbete

Syftet är att integrera digitala aggressioner i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i vardagstänkandet på arbetsplatsen. Digitala aggressioner omfattas av arbetsmiljölagstiftningen, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att i samverkan med medarbetarna förebygga och hantera arbetsrelaterade digitala aggressioner som uppstår i samband med arbetet. 

I figuren nedan visualiseras hur verktygslådan kan integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-hjulet). Mer underlag finns i informationsguiden och samtalsfilmen.

Viktiga punkter i det fortsatta arbetet:

  • Sammanställ och analysera input från temamötena

  • Vidareutveckla och integrera digitala aggressioner i policies, rutiner och aktiviteter

  • Etablera en beredskap för hantering av incidenter 

  • Säkerställ externa resurser

  • Uppföljning och fortsatt systematiskt arbete i enlighet med gällande lagstiftning

Målgrupp:

Rektorer och centrala samarbetspartners i arbetsmiljöarbetet: skyddsombud, fackliga företrädare och förvaltningsstöd ansvarar för arbetet som görs i samverkan med personalgruppen

Förväntad tidsåtgång:

Kontinuerligt arbete