Ansvar och faktorer

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön på en arbetsplats. Enligt föreskrifterna från Arbetsmiljöverket har arbetsgivaren ansvaret för att kränkande beteende förebyggs. Det är därför viktigt att arbetsgivaren är tydlig med att kränkande beteende inte accepteras på arbetsplatsen, samt att det finns utarbetade strategier för hur kränkande beteende ska hanteras om det uppstår. Ur arbetsmiljösynpunkt är det en god idé att involvera arbetstagarna i diskussioner om kränkande beteende i relation till annat beteende för att klargöra gränser och skapa tydlighet i det sociala samspelet på arbetsplatsen:

  • vilka uttryck tar det sig på just denna arbetsplats?

  • vilka gränser har vi som individer?

  • vad är accepterat beteende och vad är inte accepterat beteende?

  • hur skämtar vi med varandra?

Faktorer som bidrar till mobbningsproblematik

Mobbning på arbetsplatser kan uppstå av olika anledningar, och forskning visar på att det ofta kan kopplas till arbetsmiljöfaktorer snarare än individuella faktorer. I en ny forskningsrapport från Karolinska institutet har man undersökt vilka faktorer som tydligt kan kopplas till mobbningsproblematik på arbetsplatser. Rapporten presenterar fyra klara slutsatser som tangerar tidigare forskning:

  • Det är möjligt att tidigt upptäcka signaler på att mobbningsproblematik kan uppstå på arbetsplatsen.

  • En miljö med dåligt organisationsklimat där de anställda upplever orättvisa och dåligt stöd från chefer ökar risken för uppkomst av mobbningsproblem.

  • Arbeten där anställda upplever att en hög grad av styrning (låg egen kontroll) och/eller oförenliga rollkrav ökar risken för uppkomst av mobbningsproblem.

  • Anställda med hög sjukfrånvaro och/eller hög sjuknärvaro har en ökad risk för att under de närmaste åren uppleva utsatthet för mobbning.

Professor Åse Marie Hansen vid Köpenhamns universitet pekar på att mobbning ofta uppstår vid olösta konflikter på arbetsplatsen. Konflikterna kan ha sitt ursprung i en dålig organisatorisk och social arbetsmiljö, exempelvis en dålig organisering av arbetet, för stor arbetsbörda eller att viktig information inte tillgängliggörs. När konflikter går olösta, riskerar de eskalera och i slutändan handla mer om personen än problemet i sig och risken för att kränkande beteende eller mobbning uppstår ökar därmed. Därför är det otroligt viktigt att konflikter löses och hanteras så tidigt som möjligt.