Faktorer

Kränkande beteende på arbetsplatser kan uppstå av olika anledningar, och forskning visar på att det ofta kan kopplas till arbetsmiljöfaktorer snarare än individuella faktorer.

  • Det är möjligt att tidigt upptäcka signaler på att problematik kring kränkande beteende kan uppstå på arbetsplatsen.

  • En miljö med dåligt organisationsklimat där de anställda upplever orättvisa och dåligt stöd från chefer ökar risken för uppkomst av kränkande beteende och mobbningsproblematik.

  • Arbeten där anställda upplever att en hög grad av styrning (låg egen kontroll) och/eller oförenliga rollkrav ökar risken för uppkomst av kränkande beteende och mobbningsproblematik.

  • Anställda med hög sjukfrånvaro och/eller hög sjuknärvaro har en ökad risk för att under de närmaste åren uppleva utsatthet för mobbning.

Kränkande beteende och mobbningsproblematik kan uppstå vid olösta konflikter på arbetsplatsen. Konflikterna kan ha sitt ursprung i en dålig organisatorisk och social arbetsmiljö, exempelvis en dålig organisering av arbetet, för stor arbetsbörda eller att viktig information inte tillgängliggörs. När konflikter går olösta, riskerar de eskalera och i slutändan handla mer om personen än problemet i sig och risken för att kränkande beteende eller mobbning uppstår ökar därmed. Därför är det otroligt viktigt att konflikter löses och hanteras så tidigt som möjligt.