Vad är arbetsplatsens sociala kapital?

Begreppet socialt kapital har sitt ursprung inom sociologin men används idag inom många olika ämnesområden. Det finns flera definitioner av begreppet, som på olika sätt återspeglar hur begreppet spridits mellan olika ämnen och forskningsområden. Gemensamt för dem, är att de fokuserar på det relationella förhållandet mellan människor – och på den potential och resurs som dessa relationer innebär.

Putnam (1993) definierar socialt kapital som: Socialt kapital är de funktioner hos en organisation, ex. nätverk, normer och tillit, som främjar koordinering och samarbete för det allmänna bästa.

Ur ett arbetslivsperspektiv, används socialt kapital för att beskriva relationella aspekter hos en organisation, exempelvis tillit, rättvisa och respekt. Det är viktigt att framhålla, att arbetsplatsens sociala kapital inte handlar om individuella egenskaper eller upplevelser, utan om gemensam förståelse och normer som uppstår genom relationerna på arbetsplatsen.

Arbetsplatsens sociala kapital kan på så sätt förstås som den potential och resurs som kan uppnås genom ömsesidigt tillitsfulla samarbetsrelationer, samt rättvisa och respekt för varandra. Arbetsplatsens sociala kapital är således en nyckelfaktor både för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och för att arbetsuppgifterna utförs på bästa sätt inom de givna ramarna.