Annat gott

Länkar

Internationellt nätverk för COPSOQ

COPSOQ är ett levande instrument som används i många länder och för många olika sorters av aktiviteter. För att säkra koordinering på tvärs av landgränser, på tvärs av tid och på tvärs av olika typer av aktörer finns ett internationellt nätverk med en styrgrupp, som står i spetsen för COPSOQ. Det är i denna internationella grupp att praktiker och forskare bland annat diskuterar och fattar beslut kring instrumentets fortsatta utveckling. COPSOQs internationella hemsida hittar du här.

Internationell användning av COPSOQ

 • Det Danska Nationella Forskningscentret för Arbetsmiljön stod bakom de första versionerna av COPSOQ. På deras hemsida kan du hitta mer om bl.a. en undersökning från 2005 där 3517 danska lönetagare i åldern 20-60 år deltog. Det är resultat från denna undersökning som bildar underlag för referensvärden till riskbedömning. Från denna länk kan du bland annat hitta information om hur arbetsmiljön typisk kan se ut för olika yrkesgrupper.

 • I Spanien kallas COPSOQ för ISTAS och den spanska gruppen har mottagit stor internationell uppmärksamhet för deras sätt att jobba med riskbedömning och hantering på arbetsplatser: Läs mer här

 • Tyskland är ett av de länder som har arbetat mest med COPSOQ på arbetsplatser, vilket du kan läsa mer om på deras hemsida.

 • I Canada har man inom företagshälsovård bland annat utvecklat en app, som ska skapa intresse för COPSOQ bland potentiella kunder: Läs mer här.

 • Australien och Irland har gjort undersökningar på skolledare och resultaten samt rapporter från dessa studier kan du hitta här.

Övriga länkar

 • Europeiska arbetsmiljöbyrån, en byrå inom EU som arbetar med arbetsmiljöfrågor. De arbetar med kampanjverksamhet, förebyggande åtgärder, partnerskap och forskning. På deras hemsida kan du hitta information om bl.a. olika arbetsmiljöfrågor och lagstiftning samt tips och verktyg.

 • Kompetenscentret för företagshälsa, en kunskapsplattform som syftar till att länka forskning om företagshälsovård med praktik. Bakom plattformen står Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Uppsala universitet och IVL – svenska miljöinstitutet. Forskningsprogrammen, professuren och nätverken finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd FORTE och AFA Försäkring.

 • Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen, är ett kunskapscentrum inom stressområdet och bildar tillsammans med Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård; Hälsan & Arbetslivet förvaltningen Hälsan och Stressmedicin. De bedriver forskning och utvecklingsarbete samtidigt som de förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

 • Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet inom området stressreaktioner och hälsa.

 • Kompetenscentret för företagshälsa, är ett kompetenscenter med syfte att skapa en kunskapsplattform för FHV för att informera och sprida den kunskap som utvecklas inom två program för forskning inom företagshälsa. Inom kompetenscentret forskar de om proaktiva och reaktiva insatser på både organisations- och individnivå med målet att minska riskerna för arbetsrelaterad ohälsa samt förbättra hälsan hos de anställda.

 • Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø, är en sektorsforskningsinstitut under det danska arbetsmarknadsdepartementet. Det var här COPSOQ skapades från början och här finns mycket material att fördjupa sig i.

 • Nätverk Arbetslivet är en ideell förening som vill uppmärksamma arbetslivets frågor. I bloggen Ett Gott Arbetsliv delar flera skribenter med sig av sina perspektiv på hur vårt arbetsliv ser ut och hur det kan bli bättre. Ta en titt och låt dig inspireras!


Rapporter

Rapport bakom officiell svensk version av COPSOQ II

Stressforskningsrapport nr 326.COPSOQ II – en uppdatering och språklig validering av den svenska versionen av en enkät för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser. Denna rapport tar upp processen som i 2014 ledde till en språklig uppdatering av den svenska versionen av COPSOQ II. Vi har utarbetat denna rapport som del av ett större FORTE finansierat forskningsprojekt. I denna rapport kan du bland annat läsa lite mer om COPSOQ som verktyg för forskning och praktik. Forskningsprojektet syftade till att säkerställa tillförlitligheten av instrumentet samt vidareutveckla det för framtiden. Du kan ladda ned rapporten här. För den som så önskar går det att beställa en papperskopia via Stressforskningsinstitutets hemsida.

Tänker du använda COPSOQ så mejla os gärna så vi får möjlighet att samla upp kunskap kring dess användning och de erfarenheter som gjorts. info@copsoq.se

Stor Europeisk undersökning över lärares psykosociala arbetsmiljö

På uppdrag av the European Trade Union Committee for Education (ETUCE) gjordes i 2011 en COPSOQ-baserad undersökning över lärares arbetsrelaterade stress i 30 länder. I rapporten kan du läsa mer om undersökningens resultat, jämförelser mellan länder och konsekvenser av psykosociala arbetsmiljörisker bland lärare, Klicka här.

E-guide om stress och psykosociala risker

Den Europeiska arbetsmiljöbyrån (The European AGENCY FOR Safety and Health at Work (EU-OSHA)) har som led I en kampanj på temat Att hantera stress och psykosociala risker på arbetsplatsen utarbetat en e-guide. Denna e-guide riktar sig till arbetsgivare, särskilt dem med färre än 50 anställda. I guiden finns information om t.ex. vad stress är och vad som orsakar det, hur man hanterar stress, vilka effekter stress har för de anställda och för verksamheten, samt juridiska överväganden. Dessutom finns ett antal länkar till ytterligare dokumentation mm. E-guiden finns fritt tillgänglig i ett flertal språk. Här är länken till den svenska online-versionen: Klicka här!


Tema

COPSOQ-tema i Scandinavian Journal of Public Health

I 2010 utgavs ett temanummer för COPSOQ i det vetenskapliga skandinaviska folkhälsotidsskriften: The Copenhagen Psychosocial Questionnaire, Edited by: Jakob B Bjorner and Reiner Rugulies. Scandinavian Journal of Public Health, February 2010; 38 (3 suppl). I detta temanummer finns en omfattande vetenskaplig dokumentation på COPSOQ i relation till användning inom praktik och forskning i olika länder.

Här finns en länk till en översikt på artiklarna i temanumret, så du själv kan välja ut det som är relevant för dig att läsa mer om. Det är gratis att ladda ned artiklarna.