Kränkande beteende inom COPSOQ

I den svenska standardversionen för COPSOQ III mäts fem olika typer av kränkande beteende; Hot om våld, Fysiskt våld, Mobbning, Icke önskvärd sexuell uppmärksamhet och Digitala kränkningar.

Frågor

  • Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för hot om våld på din arbetsplats?

  • Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld på din arbetsplats?

  • Med mobbing menas att man upprepade gånger blir utsatt för obehagliga eller kränkande handlingar, som det är svårt att försvara sig emot. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för mobbning på din arbetsplats?

  • Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för kränkningar på sociala medier (t.ex. Facebook), via e-post eller SMS som har något med ditt arbete att göra?

  • Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på din arbetsplats?

Frågorna mäter kränkande beteende som skett inom de senaste tolv månaderna. Till varje fråga finns även en följdfråga om vem som stod för det kränkande beteendet; ”Om ja, från vem?”. Svarsalternativen för följdfrågan är överordnad, kollegor, underställda eller kunder, klienter, patienter osv (tredje part). Följdfrågan ger möjlighet till att rikta insatserna för att avhjälpa problematiken, då det kan krävas olika insatser beroende på varifrån det kränkande beteendet kommer.