Förberedelse

Förberedelse är A och O när man påbörjar vilken som helst process inom ett företag eller organisation. Det gäller även när det handlar om en process för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Följande tre punkter bör övervägas för att arbetet ska bära frukt;

  • Prioritering; Hur högt prioriteras den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

  • Resurser; Hur mycket tid och ekonomi avsätter man till processen?

  • Kompetens; Finns det tillräckligt med personal med rätt kompetens för att genomföra processen. Om inte, hur löser man det?

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är enkätundersökningen i sig som förbättrar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. En enkätundersökning kan fungera som medel för att nå målet om en förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö. Därför är förberedelsen en central del av processen, då det är här man tydliggör syftet och målet med undersökningen, samt klargör vad som krävs för en välfungerande process.

Diskussionerna under förberedelsen kan ibland handla om huruvida man ska ha en "top down" eller "bottom up"-process. Men det är inte önskvärt att göra den uppdelningen. För att genomföra en lyckad process behöver alla involveras, oavsett position. Samtidigt är det viktigt att arbeta på tvärs i organisationen och att integrera arbetsmiljöarbetet i organisationens övriga processer. Vi rekommenderar därför att man överväger hur följande aktörer involveras i processen: olika ledningsnivåer – även högsta ledningen, HR-personal, medarbetare och fackliga representanter. På så sätt blir arbetet förankrat på alla nivåer vilket är en förutsättning för en lyckad process som ger resultat.


Medarbetargrupper brukar grovt kunna delas upp i fyra grupper; 1) De aktiva och positiva, 2) De aktiva och negativa, 3) De passiva och positiva, 4) De passiva och negativa. Det finns en tendens till att ofta låta de aktiva och positiva bära ansvaret när det handlar om projekt kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vilket kan vara på både gott och ont. Riskerna kan vara att de aktiva och positiva inte representerar flertalet medarbetare och att projekten blir sårbara vid exempelvis personalavgång och längre tids sjukdom. Det kan vara bra att vara uppmärksam på gruppen med de aktiva och negativa, då de ofta kommer med relevant kritik som många gånger är värd att lyssna in. När man först har fått med sig denna grupp, blir arbetet och processen ofta framgångsrik.

Undersökningar och kartläggningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genomförs ibland utan ett medvetet syfte. Det kan vara för att det är ett krav som ställs av gällande lagstiftning, eller för att det på annat sätt avtalas och beslutas "längre upp". I sådana situationer kan det vara svårt att mobilisera den nödvändiga entusiasmen och involveringen bland medarbetarna, men även en tvungen undersökning eller kartläggning kan ses som positiv. Den kan exempelvis användas som en integrerad del i ett medvetet strategiskt arbete med frågor kring HR, personalutveckling, produktivitet och sjukfrånvaro.