Principer för användning

Om ett företag eller organisation har bestämt sig för att använda sig av COPSOQ som enkätverktyg, rekommenderas det att nedanstående punkter övervägs innan arbetet påbörjas. Principerna är utarbetade i samarbete med olika verksamheter och andra aktörer som arbetar med organisatorisk och social arbetsmiljö. Läs även om licens och användarrättigheter innan en undersökning påbörjas.

  1. Påbörja aldrig en undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, om det inte finns ett uttalat syfte att ta resultaten seriöst och en intention om att handla efter det resultat man fått.

  2. Det är frivilligt att delta i en arbetsplatsundersökning, men en svarsfrekvens på under 60% är otillfredsställande och kan i sig själv vara ett tecken på dålig arbetsmiljö.

  3. Deltagande ska vara anonymt. Om det uträknas ett genomsnitt för grupper på under 10 personer, bör de involverade ha möjlighet att lämna samtycke för detta. För området Kränkande beteende bör sekretessen särskilt beaktas.

  4. Personer som deltar i en undersökning har rätt att ta del av resultatet av denna. Läs mer här.

  5. Representanter från alla ledningsnivåer, stabsfunktioner, fackliga företrädare och medarbetare bör involveras och delta i förberedelserna samt uppföljningen av enkäten. Man bör inte använda sig av särskilda utskott eller "eldsjälar".

  6. Det är viktigt att skilja på s.k. villkor i arbetet och faktorer som kan och bör ändras. Tumregeln är att inte försöka ändra på något som inte kan ändras, och acceptera inte förhållanden som bör förbättras.

  7. Det finns inga standardiserade lösningar. Det är viktigt att lösningarna utvecklas av de involverade parterna och därmed blir en integrerad del av såväl det strategiska som det dagliga arbetet, för att uppnå förbättrad hälsa och exempelvis högre produktivitet och kvalitet i arbetet.

  8. Många arbetsplatser upplever att det lönar sig att upprepa undersökningen med fasta mellanrum, exempelvis 1-2 år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och organisationsutvecklingen. Genom att upprepa undersökningen kan arbetsplatsen ta reda om de lösningar man kom på och genomförde gav önskade resultat.

  9. En undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bör aldrig uppfattas som en slags dom eller betyg. Det är ett verktyg och en utgångspunkt för dialog, som kan användas i utvecklingsprocesser.