Digitala kränkningar

Nätmobbning i arbetslivet är ett samlingsnamn för olika negativa beteenden som utförs upprepat och över tid via digital kommunikationsteknologi (t.ex. email, SMS, sociala medier) och som är relaterad till den utsatte individens arbetslivskontext. Det kan ta sig olika uttryck och bör förstås i relation till den specifika plattform som det trakasserade beteendet sker, men kan exemplifieras som - aggressivt formulerade e-post, hotfulla meddelanden via SMS eller att ens arbetsprestation kommuniceras i negativa termer på sociala medier.

Medan det finns en potentiell risk att mobbning och trakasserier utvecklas i alla verksamheter som inkluderar långvariga relationer med tredje part såsom vårdnadshavare, patienter, kunder och klienter, tenderar risken att öka när kommunikationen sker digitalt. Tidigare studier visar att den digitala kommunikationen skiljer sig från kommunikation ansikte-mot-ansikte och att den digitala kontexten kan förstärka ett aggressivt beteende. Upplevelsen av anonymitet eller osynlighet online tenderar att ha en ’avhämmande effekt’ som gör att användare uttrycker sig på ett sätt som de inte skulle ansikte-mot-ansikte. Vidare framhålls att avsaknaden av synliga responser på negativa beteenden hos mottagaren i form av kroppsspråk eller ansiktsuttryck, hindrar utövarens förmåga att utveckla känslor av empati för sin samtalspartner vilket kan förvärra aggressionerna.

De nationella och internationella studier som finns om digitala kränkningar och nätmobbning i arbetslivet visar på allvarliga konsekvenser för den utsattes hälsa. Nätmobbning bidrar till ökad stress och kognitiv belastning och påverkar arbetstillfredsställelsen negativt. Vidare bidrar den digitala kommunikationen till en upplösning av gränser mellan arbete och privatliv. När e-post med trakasserande inslag eller uthängningar på sociala medier tas emot i hemmet och efter arbetstid, tenderar den negativa upplevelsen för den utsatte att förvärras.

Precis som för kränkande beteende generellt, behöver även det förebyggande arbetet samt hälsofrämjande insatser genomföras i relation till digitala kränkningar och nätmobbning, då dessa typer av kränkningar kan innebära negativa hälsokonsekvenser för individen men även påverkar organisationen som helhet.