Om diagrammen

Forskning och praktik i samverkan

Referensvärdena som presenteras i diagrammen baserar sig på en populationsstudie genomförd i samarbete med SCB. Dessa är framtagna till COPSOQ III och visar hur det ser ut för svenska arbetstagare i åldern 25–65 år. Mer information om datainsamlingen hittar du i: Berthelsen, H., Westerlund, H., Bergström, G., Burr, H. (2020) Validation of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire Version III and Establishment of Benchmarks for Psychosocial Risk Management in Sweden. International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol 17 (9), 3179. Här kan du fritt ladda ner artikeln!

Som en del av flera forsknings- och utvecklingsprojekt har data samlats in från enkätundersökningar som genomförts på arbetsplatser i Sverige. I diagrammen visas data både från dessa undersökningar och från populationsstudien. Det innebär att det endast är referensvärdena som är representativa för arbetsmarknaden, medan resultat för olika grupper kan ses som exempel. Samverkan mellan forskning och praktik är en viktig del i utvecklingen av verktyg för arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – både vad gäller enkäter men även för andra typer av verktyg som exempelvis relaterar till processer.