Steg 2: Gemensam förberedelse

Syftet med den gemensamma förberedelsen är att förberedelsegruppen (rektor, skyddsombud och andra centrala samarbetspartners) träffas och har en gemensam statusavstämning samt planering av de kommande temamötena med personalgruppen (steg 3).

Vid den gemensamma förberedelsen är det relevant att skapa en överblick över tidigare erfarenheter med digitala aggressioner i relationen med tredje part (vårdnadshavare, elever, omgivande samhället) på er skola. Det är också relevant att sammanställa vilken dokumentation som redan finns från olika perspektiv (exempelvis mötesanteckningar, medarbetarundersökningar osv.) och vilka rutiner och policies som redan finns och som kan ha direkt eller indirekt koppling till problematiken.

När ni har en gemensam förståelse av läget, är det dags att ta fram en preliminär planering av det fortsatta arbetet. Börja med planeringen av temamöten med personalgruppen. Läs gärna närmare i guiden om vilka aspekter ni särskilt ska uppmärksamma.

Målgrupp:

Rektorer och centrala samarbetspartners i arbetsmiljöarbetet: skyddsombud, fackliga företrädare och förvaltningsstöd.

Förväntad tidsåtgång:

3 timmar