Socialt kapital inom COPSOQ III

I standardversionen för COPSOQ III Sverige finns socialt kapital inte med som skala, men som område. I området ingår skalorna organisatorisk rättvisa, horisontell tillit och vertikal tillit. Speciellt för området är dock, att frågor som ingår i de tillhörande skalorna tillsammans kan skapa en skala för socialt kapital. Det är viktigt att vara uppmärksam att området socialt kapital på så sätt skiljer sig från övriga områden där denna möjlighet inte finns.

Arbetsplatsens sociala kapital karakteriserar samarbetsklimatet på en arbetsplats. Resultatet bör därför räknas ut som ett genomsnitt av medarbetarnas skattning.

Socialt kapital inom COPSOQ III kan mätas med frågorna nedan:

Först beräknas medelvärdet för varje enskild respondent på skalan. Detta räknas ut som ett medelvärde av de poäng som personen har fått på de enstaka frågorna i skalan.

Därefter räknas medelvärdet ut för gruppen genom att resultatet från de enskilda svarspersonerna läggs ihop och delas på antalet svarspersoner.

Poängsättning svarsalternativ

I mycket hög grad

100

I hög grad

75

Delvis

50

I låg grad

25

I mycket låg grad

0