Räkna ut resultatet

Nedan beskrivs poängsättningen för COPSOQ och hur uträkningen fungerar. Om ett digitalt verktyg använts för undersökningen, kan det vara en god idé att undersöka om det finns en möjlighet att i själva verktyget programmera in poängfördelningen för frågorna samt hur de förhåller sig i skalor – på så sätt kan programmet göra uträkningen automatiskt. Ett annat alternativ, eller om undersökningen genomförts med hjälp av pappersenkäter, kan det vara en god idé att förbereda ett Excel-dokument för uträkningen av resultatet.

Hur beräknas medelvärden och fördelningar?

För COPSOQ III används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar:

  1. För varje enskild fråga tilldelas svarspersonen poäng. Frågorna använder poängen 0 – 25 – 50 – 75 – 100 för de fem svarsalternativen. En generell princip är att poängsättningen följer den riktning som skalans namn indikerar.

  2. Generellt ställs flera frågor, exempelvis vad gäller inflytande i arbetet. Svaren läggs ihop till en skala vilket bidrar till tillförlitlighet och precision.

  3. För varje enskild svarsperson räknas ett medelvärde fram för varje skala. Detta räknas ut som ett medelvärde av de poäng som personen har fått på de enstaka frågorna i skalan. Oftast finns flera frågor i en skala, och då blir det medelvärdet av dessa frågor. Medelvärdet kan ligga mellan 0 och 100.

  4. Observera att en fråga är "felvänd" i förhållande till de andra frågorna inom den specifika skalan. Detta gäller frågan "Hur ofta överväger du att söka ett nytt jobb?" inom skalan "Engagemang i organisationen". Då vänder man på svarsmallen för frågan.

  5. Om en svarsperson inte har svarat på samtliga frågor i en skala, använder man följande regel: Svarspersonen räknas med om vederbörande har svarat på åtminstone hälften av frågorna i skalan.

  6. Man räknar därefter ut medelvärden för grupper av svarspersoner på var och en av skalorna.

  7. Vid tolkning av resultat från en arbetsplatsundersökning är det nödvändigt att veta om skillnader i poäng är väsentliga och innebär en kännbar skillnad för medarbetarna. När man räknar med skalor från 0-100 kommer det oftast vara så att skillnader på mindre än 5–10 poäng inte kan anses vara av särskild betydelse eftersom de personer som det hela rör sig om inte "kan känna skillnaden". Observera att statistisk signifikans är något annat. Statistisk signifikans används främst för forskningsändamål och är typiskt inte tillämpningsbart i det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser.

  8. Är det då alltid bra att ligga högt på en skala? Svaret är nej! Det är exakt som med allt annat i livet. Det är bra att ha en hög lön, men inte att ha ett högt blodtryck. Så förhåller det sig också med skalorna i COPSOQ. Läs mer om tolkning av resultatet här.

Vi har skapat en PDF för poänguträkningen: Poängsättning, COPSOQ III