Licens och användarrättigheter

Licens och användarrättigheter

COPSOQ som instrument och enkätverktyg är gratis att använda men för att behålla integriteten finns det en licens enligt creative commons nedan som ska följas vid användning eller distribuering.

Creative commons licens för COPSOQ Sverige

Användaren har tillstånd att:

  • Dela — kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format

  • Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren.

På följande villkor:

  • Licenstagaren måste ge ett korrekt erkännande. Licenstagaren behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att Licensgivaren stödjer Licenstagaren eller hens användande.

  • Om Licenstagaren remixar, transformerar, eller bygger vidare på materialet, får Licenstagaren inte distribuera det modifierade materialet.

  • Inga ytterligare begränsningar — Licenstagaren får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att göra något som licensen tillåter.

  • Vid användning på arbetsplatser ingår enkäten i en samlad process med utgångspunkt i riktlinjerna nedan.

Villkor fortsättning:

  • För riskbedömning på svenska arbetsplatser, rekommenderar vi den svenska standardversionen. Enligt den internationella licensen gäller att minimum följande skalor ingår vid riskbedömningar på arbetsplatser: Kvantitativa krav, Arbetstempo, Känslomässiga krav, Inflytande, Utvecklingsmöjligheter, Mening i arbetet, Förutsägbarhet, Erkännande, Rolltydlighet, Rollkonflikter, Ledarskapskvalitet, Socialt stöd från överordnad, Socialt stöd från kollegor, Oro för arbetslöshet, Oro för förändrade arbetsförhållanden, Tillfredsställelse med arbetet, Konflikt mellan arbete och privatliv, Vertikal tillit, Organisatorisk rättvisa och Självskattad hälsa.

  • Vid användning med 100 eller fler deltagare förväntas licenstagaren att tillfråga svarspersoner om tillstånd att data kan ingå anonymt i den databank som Licensgivaren bygger upp. Licenstagaren förväntas lämna över anonymiserad data till licensgivaren (Excel-fil eller datafil) syftande till den framtida utvecklingen av instrumentet och öppna jämförelsemöjligheter inom ett år efter avslutad undersökning.

  • Observera att det inte är tillåtet att ta betalt för verktyget (COPSOQ) i sig. Det är tillåtet att ta betalt för service och tjänster i samband med exempelvis kartläggningar i kommersiellt syfte.

Anmärkningar

Inga garantier ges. Licensen ger eller ger inte alla de nödvändiga villkoren för Licenstagarens tänkta användande av verket. Till exempel, andra rättigheter som publicitet, integritetslagstiftning, eller ideella rättigheter kan begränsa hur Licenstagaren kan använda verket. Se Creative Commons för mer information.


Riktlinjer för användning av COPSOQ

Vid användning på arbetsplatser ska följande riktlinjer följas.

Påbörja aldrig en undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, om det inte finns ett uttalat syfte att behandla resultaten seriöst och med en intention att handla efter det resultat man fått.

Om förändringar görs med utgångspunkt i resultatet från en undersökning, bör en ny undersökning genomföras 1–2 år senare, för att se om de lösningar som genomfördes gav önskat resultat.

Syfte

COPSOQ är ett verktyg som kan användas för riskbedömningar och organisationsutveckling i syfte att främja den organisatoriska och social arbetsmiljön.

Resultatet av en undersökning bör därför inte uppfattas som ett slags betyg. Istället bör det användas som ett verktyg i organisationsutvecklingsprocesser och som en gemensam utgångspunkt för dialog om förhållandena på arbetsplatsen.

Involvering

Involvering av representanter från olika nivåer inom organisationen är en förutsättning för en god process. Involvering av representanter från medarbetargruppen är absolut nödvändigt, eftersom det är medarbetarnas organisatoriska och sociala arbetsmiljö som undersöks.

Representanter från översta ledning, ledning på mellannivån, medarbetargruppen samt fackliga företrädare bör involveras och delta i hela processen kring en undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är viktigt att lösningarna utvecklas av de involverade parterna och integreras i arbetsplatsens samlade utvecklingsarbete.

Personer som deltar i en undersökning har rätt att ta del av resultatet av denna.

Anonymitet och datasekretess

Anonymitet och datasekretess måste garanteras för respondenterna. All data och information som blir tillgänglig för interna eller externa parter måste ske i överensstämmelse med juridiska och etiska föreskrifter, för att garantera skydd av respondenternas privatliv, data och personlig information.

Anonymitet och datasekretess ska alltid tas i beaktande vid genomförandet av enkätundersökningar, samt bör deltagande i undersökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön alltid vara frivilligt.

Icke-modifiering

Formuleringar, frågor och definitioner av områden som ingår i COPSOQ är fastlagda i valideringsprocesser som genomförts av nationella COPSOQ-team i samverkan med det Internationella COPSOQ-nätverket.

Verktygets integritet ska respekteras och innehållet får inte modifieras.