Förebygga kränkande beteende

Att förebygga mobbning och kränkande beteende handlar i mångt och mycket om att ha ett tydligt och stort fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det finns ingen quick-fix, och inte något recept eller tydligt manus på vad som exakt behöver åstadkommas.

Det vi vet från forskning är att det finns ett s.k. negativt samband mellan de olika sociala aspekterna på en arbetsplats och förekomsten av mobbning och kränkande beteende. Bland annat handlar det om det sociala klimatet, socialt stöd från kollegor och socialt stöd från chefer. Genom att jobba aktivt med de sociala aspekterna, kan man på så sätt skapa en miljö där det är mindre risk att mobbning och kränkande beteende uppstår.

Det nationella forskningscentret för arbetsmiljö i Danmark har tagit fram en liten handbok där de pekar på följande aspekter:

Individen – Vad kan du själv göra för att förebygga mobbning och kränkande beteende på arbetsplatsen?

 • Prata inte bakom ryggen om dina kollegor eller chef

 • Stoppa rykten och skvaller

 • Säg ifrån mot mobbning och kränkande beteende

 • Lär att lösa konflikter konstruktivt

 • Delta i de aktiviteter som arrangeras för att främja trivseln på arbetsplatsen

 • Känn till och använd arbetsplatsens policydokument mot mobbning och kränkande beteende

Om du blir vittne till mobbning:

 • Säg ifrån i situationen

 • Stötta och lyssna på den kollega som upplever sig utsatt för mobbning eller kränkande beteende

 • Prata med din fackliga representant

 • Prata med din närmaste chef. Om du inte kan vända dig till din närmaste chef, kan du vända dig till en högre chef.

Gruppen – kollegorna

 • Delta i aktiviteter som arrangeras för att främja trivseln på arbetsplatsen

 • Arrangera eventuellt själv trivselfrämjande aktiviteter

 • Stoppa skvaller och ryktesspridning

 • Sätt mobbning och kränkande beteende på dagordningen

 • Säg ifrån mot mobbning

 • Prata om samtalstonen och beteende på arbetsplatsen. Vad är bra? Vad är dåligt?

 • Hjälp varandra att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt

 • Om mobbning uppstår, berätta om problematiken för ledningen

 • Känn till och använd arbetsplatsens policydokument mot mobbning och kränkande beteende

Ledning

 • Ta ansvar för att det finns en tydlig ansvars- och uppgiftsfördelning

 • Använd en klar och tydlig kommunikation

 • Sätt fokus på bra kommunikation, önskat beteende och samtalston

 • Påtala oönskat beteende och samtalston

 • Lär att lösa konflikter konstruktivt

 • Säg tydligt ifrån mot mobbning och kränkande beteende, både generellt och konkret

 • Hantera ärenden om mobbning seriöst och allvarligt

 • Ta initiativ till att konkreta fall undersöks noggrant

 • Ta hjälp utifrån om det behövs

Organisation – HR-avdelning, högsta ledningen, styrelse

 • Formulera policydokument kring mobbning och kränkande beteende med tydliga definitioner av mobbning samt tydliga riktlinjer för förebyggande och hantering av mobbning.

 • Ta ansvar för att policydokumenten är välkända inom organisationen och att de integreras i verksamhetens olika processer och nivåer.

 • Se till att policydokumenten följs upp och revideras löpande.

 • Skapa ramar och strukturer för en bra organisatorisk och social arbetsmiljö.