Ansvar & förbyggande

Att förebygga kränkande beteende handlar i mångt och mycket om att ha ett tydligt och stort fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i organisationen och på arbetsplatsen. Det finns ingen quick-fix, inte något recept eller tydligt manus på vad som exakt behöver åstadkommas för att kränkningar inte ska uppstå.

Det vi vet från forskning är att det finns ett s.k. negativt samband mellan de olika sociala aspekterna på en arbetsplats och förekomsten av kränkande beteende och mobbning. Bland annat handlar det om det sociala klimatet, socialt stöd från kollegor och socialt stöd från chefer. Genom att jobba aktivt med de sociala aspekterna, kan man på så sätt skapa en miljö där det är mindre risk att kränkande beteende av olika slag uppstår. Ledning och chefer har här en särskild roll, och det är centralt att ledningen på alla organisationsnivåer har god kunskap om kränkande beteende, ansvarsfördelning och förebyggande arbete.   

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön på en arbetsplats. Enligt föreskrifterna från Arbetsmiljöverket har arbetsgivaren ansvaret för att kränkande beteende förebyggs. Det är därför viktigt att arbetsgivaren är tydlig med att kränkande beteende inte accepteras på arbetsplatsen, samt att det finns utarbetade strategier och policys för hur kränkande beteende ska hanteras om det uppstår. Ur arbetsmiljösynpunkt är det en god idé att involvera arbetstagarna i diskussioner om kränkande beteende i relation till annat beteende för att klargöra gränser och skapa tydlighet i det sociala samspelet på arbetsplatsen.

Precis som med organisatorisk och social arbetsmiljö generellt, är det av största vikt att frågor om kränkande beteende och handlingar i organisationer eller på arbetsplatser hanteras seriöst och varken bagatelliseras eller förskjuts som ett särintresse.

Diskussionsfrågor

  • vilka uttryck tar det sig på just denna arbetsplats?

  • vilka gränser har vi som individer?

  • vad är acceptabelt beteende?

  • hur skämtar vi med varandra?

  • vad är en god samtalston?