Vad är kränkande beteende?

Kränkande beteende kan innebära många olika beteenden och handlingar. Dessa kan vara både fysiska och psykologiska – verbala och non-verbala osv. Det finns inte ett särskilt beteende, eller särskild handling som definieras som en kränkning. Vad som definieras som kränkande beteende eller handlingar är således delvis subjektivt – och beror därmed på den enskilda individens upplevelse eller uppfattning av handlingen eller beteendet. Handlingar och beteenden som kan uppfattas eller upplevas som kränkande kan exempelvis vara gränsöverskridande agerande på olika sätt, så som opassande skämt, skitsnack, retsamma eller elaka kommentarer. Inom ramen för kränkande beteende ingår även handlingar som helt objektivt innebär kränkningar mot en individ såsom fysiskt våld, hot om våld eller icke önskad sexuell uppmärksamhet.

Mobbning är det begrepp som används om återupprepat kränkande beteende/behandling av en eller flera personer. Gemensamt för det som definieras som mobbning är att det kränkande beteendet pågår över tid och att det många gånger lämnar den som upplever sig utsatt utanför den sociala gemenskapen. En annan komponent som brukar nämnas är att det också ofta finnas en makt-obalans mellan den som utsätter och den som blir utsatt. Denna obalans i maktförhållande kan både vara uttalad och formell, men även outtalad och informell.

I en organisatorisk kontext kan kränkande behandling även innebära mer subtila handlingar, så som organisatorisk och social uteslutning – vilket innebär att den som utsätts utestängs från den sociala gemenskapen, av både kollegor och överordnad. Exempelvis kan det handla om att den som utsätts blir förbigången, behandlas som överflödig på arbetsplatsen eller blir förflyttad till lägre position. Det kan också vara orättvisa beskyllningar, vilket innebär exempelvis att den som utsätts blir orättvist beskylld för att inte utföra sina arbetsuppgifter tillfredsställande, blir förlöjligad för sina arbetsprestationer, får sin yrkeskompetens ifrågasatt, blir övervakad eller utsätts för sabotage.

Förutom enskilt lidande är mobbning och kränkande beteende ett organisatoriskt problem då det leder till minskad produktivitet och engagemang, ökad frånvaro och ökad personalomsättning. Därav finns det ekonomiska incitament för arbetsgivare och för samhället som stort att förebygga förekomsten av olika former av kränkningar på arbetsplatsen. Mot bakgrund av de negativa effekter som kränkningar och mobbing har för den utsattes hälsa, organisation och samhälle är det angeläget att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.