Steg 3: Temamöte med personalgruppen

Syftet med temamötet är att lyfta fram problematiken med digitala aggressioner och dela erfarenheter kring incidenter. Genom dialog kan man skapa en gemen­sam förståelse för vad man upplever som acceptabelt/oacceptabelt. Dialogen kan dessutom medverka till att skapa samstämmighet i relation till hantering och öm­sesidigt stöd på arbetsplatsen.

Förslagsvis skulle ett upplägg för temamöte med personalgruppen kunna se ut på följande sätt:

  • Presentera upplägget för dagens möte (5-10 minuter, moderator)

  • Se en kortfilm och stoppa filmen när reflektionsfrågor kommer upp på skärmen

  • Reflektera och diskutera i mindre grupper

  • Samla ihop (5-10 minuter, moderator)

Målgrupp:

Hela personalgruppen/lärarkollegiet

Förväntad tidsåtgång:

1 timme vid varje tillfälle