Nyheter

Ny svensk COPSOQ studie om ”cyberaggression”

Nyhet från 20 feb 2024

Arbetslivet digitaliseras allt mer. Förutom de fördelar det kan ge, så öppnar det tyvärr även för att aggressioner kan uttryckas på nätet, via emails mm. Tidigare forskning visar att sådana händelser kan ha stor betydelse för arbetstagares hälsa och motivation. I COPSOQ frågar vi därför: ”Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för kränkningar på sociala medier (t.ex. Facebook), via e-post eller SMS som har något med ditt arbete att göra?” Bland arbetstagare i Sverige svarar 2.8% att de har upplevt detta en eller fler gångar inom det senaste året. Det kan uppstå i relationen med arbetskamrater och från kunder, klienter, patienter, elever m.fl.

Studiens resultat pekar på att offentligt anställda och chefer är särskilt utsatta för cyberaggressioner. Analyserna visar dessutom en större utsatthet bland människor i arbetssituationer där det finns höga förväntningar på att vara tillgänglig utanför arbetstid, där man anser att det finns mindre bra möjlighet att utföra sitt arbete med tillfredsställande kvalitet och där det finns höga känslomässiga krav. Kön och ålder visade däremot inte på samband med digitala aggressioner. Därmed pekar studien på att det finns en potential för arbetsplatser att förebygga digitala aggressioner genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Du kan läsa mer om digitala aggressioner här på hemsidan och du hittar den vetenskapliga artikeln här.

Dela artikeln

Foto av Dom FouUnsplash

Nytt år - ny COPSOQ forskning

Nyhet från 11 jan 2024

Nu skriver vi 2024 och nya COPSOQ studier rullar in i snabb takt. I denna nyhet presenterar vi en ny stor svensk studie.

Samlat sett 15 080 anställda inom akademin i Sverige svarade under 2021 på en omfattande enkät om negativa beteenden mm. I en ny vetenskaplig artikel visar det sig att förekomsten av mobbning ligger på nivå med den svenska arbetsmarknaden i stort. Det vill säga att runt var tionde medarbetare har upplevt att bli mobbat under de föregående 12 månaderna. Mobbning har stora negativa konsekvenser för den mentala hälsan och som förväntat rapporterade de som hade upplevd mobbning högra nivåer av stress och utmatning än övriga. Socialt stöd från kollegor och chefer fungerade som en buffert som minskar stress och utmattning när mobbning var mindre frekvent, medan den skyddande effekt minskades när mobbningen intensifierades.  Därmed pekar resultaten ännu en gång på hur viktigt det är att prioritera att arbetet organiseras och ledas på ett vis som främjar positiva sociala relationer på arbetsplatsen.

Länk till den vetenskapliga artikel.

Dela artikeln

Digitala aggressioner i skolan

Nyhet från 15 dec 2023

Digital aggressivitet är en ny utmaning i arbetslivet där organisatoriska strategier saknas. Baserat på ett fyraårigt forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring har vi utvecklat verktyg som skolor kan använda för att integrera problematiken i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kolla vårt nya tema och verktygslåda om digitala aggressioner i skolans arbetsmiljö här. Och här finns även länk till SVT där Rebecka Cowen Forssell uttalar sig om projektet.

Dela artikeln

Aggressioner på arbetet - ett hot mot framtidens kompetensförsörjning inom sjukvården

Nyhet från 20 nov 2023

Nytt stort COPSOQ studie från Norge med ett riks-representativt urval av 8800 legitimerade sjuksköterskor visar att 17% hade upplevt sig vara utsatta för fysiskt våld, 33% för hot om våld, 13% för sexuella trakasserier och 11% för mobbning under det senaste året. Totalt hade mer än 4 ut av 10 sjuksköterskor upplevt minst en av dessa typer av kränkande beteenden och det var inte ovanligt att ha varit utsatt för fler olika typer av aggressioner. Förövare av fysiskt våld, hot och sexuella trakasserier var oftast patienter, medan mobbning främst var ett problem i arbetsrelationer. De sjuksköterskor som hade varit utsatta för en eller fler av dessa typer av aggressioner var mer benägna att söka sig bort från arbetsplatsen, detta var särskilt påtagligt bland de som hade varit utsatta för mobbning. Sammantaget indikerar studiens resultat att det finns ett stort behov att ta problemet med arbetsrelaterade aggressioner seriöst – inte minst för att säkra att sjuksköterskor kan och vill stanna kvar i jobbet.

Läs mer i den vetenskapliga artikeln som du hittar här !

Referens: Ose, S.O., Lohmann-Lafrenz, S., Kaspersen, S.L. et al. Registered nurses’ exposure to workplace aggression in Norway: 12-month prevalence rates, perpetrators, and current turnover intention. BMC Health Serv Res 23, 1272 (2023). https://doi.org/10.1186/s12913-023-10306-z

Dela artikeln

COPSOQ används alltmer i interventionsstudier

Nyhet från 4 okt 2023

Vi vet idag mycket om faktorer i arbetsmiljön som kan leda till stress och ohälsa, men fortfarande finns problem att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera optimalt. Därför behövs interventions- och implementeringsstudier av hög kvalitet. 

Fördelar med COPSOQ instrumentet är att den kan användas i alla typer av yrken och i många länder eftersom den är översatt till flera språk. I en kommande studie ”MENTUPP-interventionen” genomför forskare från 9 länder en arbetsplatsbaserad intervention som är utformad för att stödja små och medelstora företag (SMEs) i att främja och skydda mental hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen, särskilt inom bygg, hälsovård och IT-sektorn. COPSOQ kommer ingå i utvärderingen av interventionens effektivitet tillsammans med andra validerade instrument och en evaluering av processen samt ekonomiska aspekter. Det ska bli intressant att följa resultaten framöver.

 Du kan läsa mer om hur studien är lagt upp i protokollen för studien  som är publicerad som en vetenskaplig artikel.

Dela artikeln