Nyheter

Foto av rivageUnsplash

Hur är arbetsmiljön i Australien jämfört med i Sverige?

Nyhet från 30 maj 2024

En av de stora fördelarna med COPSOQ är att det används i mer än 40 länder. COPSOQ-kollegor i Australien har nu lagt upp ett så kallat Preprint på ResearchSquare. Det vill säga, en artikel som har skickats in till en vetenskaplig tidskrift men som ännu inte har blivit vetenskapligt granskad.

Även om alla skalor inte är exakt samma och en jämförelse må tas med ett nypa salt, är det ganska intressant att se likheter och skillnader i stora drag i jämförelse med hur det ser ut på den svenska arbetsmarknaden. Medan referensvärden för de flesta kravskalor (t.ex. kvantitativa krav, arbetstempo och rollkonflikt) ligger på ungefär samma nivå i Australien och Sverige, ligger Sverige bättre till när det gäller jobbresurser som exempelvis förutsägbarhet och rolltydlighet. Mest intressant är dock att en mycket större andel av den australiensiska arbetskraften rapporterar att de har utsatts för våld, mobbning, digitala aggressioner och sexuella trakasserier under det senaste året jämfört med vad vi ser i Sverige. Som man skulle kunna förvänta sig pekar jämförelsen också på att oro för arbetslöshet och ändrade arbetsförhållanden är större i Australien än i Sverige. I linje med dessa övergripande tendenser ses att nivån för stress och utbrändhet är betydligt högre i Australien än vad vi ser i Sverige.

Här kan du själv läsa mer om arbetsmiljön i Australien.

Dela artikeln

Disagreement Pexels-liza-summer-6383193

Ny COPSOQ forskning: Politisk överensstämmelse och självcensur kan ha betydelse för arbetsplatsvälbefinnande

Nyhet från 12 apr 2024

En nyligen genomförd studie visar att den upplevda överensstämmelsen mellan kollegors och individens egna politiska åsikter har betydelse för trivseln på jobbet. Specifikt var anställda som rapporterade lägre nivåer av överensstämmelse mellan sina egna och kollegors politiska åsikter  mer benägna att engagera sig i självcensur. Denna tendens var i sin tur kopplad till lägre arbetstillfredsställelse, minskad uppfattad social gemenskap, ökade avsikter att sluta, utbrändhet och rädsla för social isolering. Dessa resultat understryker komplexiteten i att hantera politiska ideologier inom organisatoriska sammanhang, vilket även problematiseras i artikeln. I en tid av ökad politisk polarisering kan det vara av vikt att få en ökad förståelse för vilken betydelse politiska attityder har inom arbetslivet och organisationer.

Du kan läsa den vetenskapliga artikeln här.

Dela artikeln

Foto av Zhen HUnsplash

Digitaliseringen av vårdsektorn

Nyhet från 27 mar 2024

Införandet av digitala teknologier innebära att personalen upplever en avlastning eller en extra belastning. I en ny tysk COPSOQ studie med deltagande av 204 akutläkare har forskarna lagt in extra frågor om just detta. Resultaten visar en betydande påverkan av digitala stressfaktorer på personalens välbefinnande och arbetsprestation, vilket indikerar behovet av förebyggande åtgärder för att hantera teknikrelaterad stress.

Läs artikeln här

Dela artikeln

Ny svensk COPSOQ studie om ”cyberaggression”

Nyhet från 20 feb 2024

Arbetslivet digitaliseras allt mer. Förutom de fördelar det kan ge, så öppnar det tyvärr även för att aggressioner kan uttryckas på nätet, via emails mm. Tidigare forskning visar att sådana händelser kan ha stor betydelse för arbetstagares hälsa och motivation. I COPSOQ frågar vi därför: ”Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för kränkningar på sociala medier (t.ex. Facebook), via e-post eller SMS som har något med ditt arbete att göra?” Bland arbetstagare i Sverige svarar 2.8% att de har upplevt detta en eller fler gångar inom det senaste året. Det kan uppstå i relationen med arbetskamrater och från kunder, klienter, patienter, elever m.fl.

Studiens resultat pekar på att offentligt anställda och chefer är särskilt utsatta för cyberaggressioner. Analyserna visar dessutom en större utsatthet bland människor i arbetssituationer där det finns höga förväntningar på att vara tillgänglig utanför arbetstid, där man anser att det finns mindre bra möjlighet att utföra sitt arbete med tillfredsställande kvalitet och där det finns höga känslomässiga krav. Kön och ålder visade däremot inte på samband med digitala aggressioner. Därmed pekar studien på att det finns en potential för arbetsplatser att förebygga digitala aggressioner genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Du kan läsa mer om digitala aggressioner här på hemsidan och du hittar den vetenskapliga artikeln här.

Dela artikeln

Foto av Dom FouUnsplash

Nytt år - ny COPSOQ forskning

Nyhet från 11 jan 2024

Nu skriver vi 2024 och nya COPSOQ studier rullar in i snabb takt. I denna nyhet presenterar vi en ny stor svensk studie.

Samlat sett 15 080 anställda inom akademin i Sverige svarade under 2021 på en omfattande enkät om negativa beteenden mm. I en ny vetenskaplig artikel visar det sig att förekomsten av mobbning ligger på nivå med den svenska arbetsmarknaden i stort. Det vill säga att runt var tionde medarbetare har upplevt att bli mobbat under de föregående 12 månaderna. Mobbning har stora negativa konsekvenser för den mentala hälsan och som förväntat rapporterade de som hade upplevd mobbning högra nivåer av stress och utmatning än övriga. Socialt stöd från kollegor och chefer fungerade som en buffert som minskar stress och utmattning när mobbning var mindre frekvent, medan den skyddande effekt minskades när mobbningen intensifierades.  Därmed pekar resultaten ännu en gång på hur viktigt det är att prioritera att arbetet organiseras och ledas på ett vis som främjar positiva sociala relationer på arbetsplatsen.

Länk till den vetenskapliga artikel.

Dela artikeln