Betydelse av socialt kapital

Forskningsresultat från hela världen visar att arbetsplatsens sociala kapital kan kopplas till andra nyckelfaktorer som har direkt betydelse för drift och effektivitet inom en organisation, exempelvis sjukfrånvaro, innovation, personalomsättning, produktivitet, samarbete, kvalitet och engagemang i arbetet.

Medarbetare på arbetsplatser med högt socialt kapital uppger att de generellt har mer inflytande, upplever att få bättre stöd och mer erkännande från sin närmsta ledare, har bättre utvecklingsmöjligheter, är mer benägna att hjälpa varandra och upplever sig att prestera bättre. Dessutom uppger medarbetare på arbetsplatser med högt socialt kapital en högre grad av trivsel och tillfredsställelse med arbetet, samt är friskare och visar färre tecken på överbelastningssymptom.

Arbetsplatsens sociala kapital har alltså mycket stor betydelse för både organisationens funktionalitet och effektivitet, samtidigt som det har väldigt stor betydelse för medarbetarnas välmående och hälsa, samt möjligheter att utföra ett tillfredsställande arbete med god kvalitet.