Nyheter

Tekniskt fel i kontaktformulär

Nyhet från 13 december 2017

Under denna vecka har vi upptäckt ett tekniskt fel som eventuellt har orsakat att mail skickade till oss via kontaktformuläret här på hemsidan, inte har kommit fram. Vi ber om ursäkt för det inträffade felet som nu borde vara åtgärdat. Har du under den gångna veckan skickat ett mail och känner dig osäker på om det har kommit fram – prova att skicka igen så svarar vi så snart vi kan.

Dela artikeln

Vårens undersökningar finns nu att undersöka i våra diagram

Nyhet från 13 september 2017

Inom ramen för det forskningsprojekt som också har varit med att bygga upp denna hemsida, har vi också haft möjlighet att genomföra enkätundersökningar tillsammans med några arbetsplatser. Under våren har vi bland annat samarbetat med företag inom privat sektor, men även organisationer inom det offentliga. Resultatet har bearbetats och finns nu tillgängligt att undersöka i våra olika diagram: jämförande diagram och profildiagram. Här kan du titta närmare på olika yrkesgrupper, men också undersöka resultatet utifrån andra variabler som kön, ålder, arbetsledande ställning och bransch.

Dela artikeln

Bibliotek över vetenskapliga artiklar som använder COPSOQ – nu tillgängligt

Nyhet från 29 juni 2017

Vi har skapat ett bibliotek över alla vetenskapliga artiklar som publicerats där COPSOQ används. I vissa fall är det en renodlad COPSOQ-studie, i andra tillfällen är det en kombination där man har använt sig av specifika skalor eller dimensioner från COPSOQ i sin studie. I biblioteket kan du söka på både svenska och engelska och du kan välja att söka med hjälp av fri text eller med hjälp av de sökfunktioner som finns: årtal för publicering, typ av studie, yrkesgrupp som studerats eller land där studien har genomförts. Ta del av biblioteket här.

Dela artikeln

FALF 2017: CTA-forskare presenterade resultat av undersökning före och efter flytt från cellkontor till öppna kontorslandskap inom akademin

Nyhet från 16 juni 2017

Vid årets FALF-konferens finns forskare bl.a. från CTA representerade och presenterar resultatet från undersökningar som genomfördes både innan och efter att en arbetsplats inom akademin flyttade till ett nytt hus. I och med flytten gick medarbetarna från att ha enskilda eller delade arbetsrum (cellkontor) till att sitta i öppna landskap med en idé om ABW som nytt arbetssätt. I undersökningen använde vi oss bland annat av ett par frågor och skalor från COPSOQ-verktyget. Ta gärna del av sammanfattningen inför presentationen:

Vad händer med arbetsmiljön när man inom akademin flyttar från cellkontor till flexkontor?

Öppna kontorslösningar är fortfarande ovanliga för forskare och lärare inom akademin, men nu verkar flera lärosäten vara igång att införa den här typen av arbetsplatser. Det finns emellertid begränsat med kunskap om vad som händer vid flyttprocesser från egna rum till öppna kontor i akademin och hur personalen upplever arbetsmiljön i öppna kontorsmiljöer. Syftet med vår presentation är att redovisa resultat från en enkätundersökning före och efter flytten till flexkontor på en svensk högskola.

Data samlades in genom en webbaserad enkät vid två tillfällen: tre månader före utflytning från mestadels vanliga cellkontor och nio månader efter inflyttning till en ny byggnad med flexkontor. Sammanlagt deltog 217 personer år 2015 (svarsfrekvens 51 procent), medan år 2016 var antalet deltagare 200 (svarsfrekvens 47 procent). Enkäten omfattade frågor avseende psykosociala arbetsmiljöfaktorer, upplevelse av den närmaste chefens ledarskap, arbetsplatsens utformning och uppfattningar av samma. Deskriptiv statistik samt skillnader mellan svaren från 2015 och 2016 analyserades.

Resultaten av undersökningen visar ett tydligt mönster där flera aspekter både i den psykosociala och fysiska arbetsmiljön upplevs som betydligt sämre efter flytten än tidigare. Flera medarbetare arbetar oftare hemifrån, vilket i sin tur kan leda till att arbetsmiljön försämras ytterligare på sikt. Vissa aspekter såsom arbetskraven har inte förändrats signifikant mellan åren, men det kan också konstateras att inga aspekter vare sig i den psykosociala eller fysiska arbetsmiljön upplevs ha blivit bättre efter flytten.

På basis av resultaten i den aktuella studien finns det anledning att vidta försiktighet vid förändringsprocesser som påverkar akademins fysiska arbetsmiljö genomgripande. Risken finns att vad man sparar på lokalkostnader blir en kostnad på annat vis samt att kvaliteten av såväl medarbetarnas arbetsliv som deras hälsa och effektivitet påverkas negativt.

Forskare: Hanne Berthelsen, Odont.Dr., Master i Folkhälsovetenskap, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö högskola. Tuija Muhonen, docent i psykologi, professor i arbetsvetenskap vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö högskola. Susanna Toivanen, professor i sociologi, Mälardalens högskola/Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, Stockholms universitet/Karolinska Institutet

Dela artikeln

Skapa dina egna diagram och matriser

Nyhet från 12 juni 2017

Vi har skapat en sida där du kan skapa dina egna diagram och matriser efter en COPSOQ-undersökning. Diagrammen är färgkodade efter det generella referensvärdet i färgerna: röd, gul och grön, allt efter hur urvalsgruppens värde relaterar till detta. Det finns även möjlighet att fylla i flera urvalsgrupper samtidigt och att spara diagrammen och matriserna som bilder. Sidan hittar du här.

Dela artikeln

Ny skrift om hälsofrämjande arbetsträffar från Institutet för stressmedicin (ISM)

Nyhet från 23 maj 2017

Institutet för stressmedicin har publicerat en ny skrift ISM-häfte nr.7 om APT, där man kan läsa mer om rekommendationer och reflektioner från en forskningsstudie kring hälsofrämjande arbetsplatser. Tanken är att den kan användas som stöd för chefer och medarbetare att skapa dialog och inspirera till att utveckla APT i en hälsofrämjande riktning. Läs mer om studien här.

Dela artikeln