Öka kvaliteten i arbetet

För att öka den självupplevda kvaliteten i arbetet behöver organisationer titta närmare på olika faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Från forskningen vet vi att självupplevd kvalitet i arbetet hänger ihop med exempelvis kvantitativa krav, rollkonflikter, ledarskapskvalitet, tillit, rättvisa och erkännande.

Kvalitet i arbetet har även samband med både positiva och negativa utfall av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, så som stress och utbrändhet samt arbetsengagemang, engagemang i organisationen och tillfredsställelse med arbetet.

Vad som krävs för att öka kvaliteten i arbetet är relativt, och beror på arbetsplatsens situation och lokala förutsättningar. Det finns således inget enkelt sätt att uppnå hög självupplevd kvalitet i arbetet eller en modell som passar alla organisationer. Därför är det viktigt att de insatser som genomförs, föregår av dialog internt och som involverar medarbetare på alla nivåer i organisationen.  

Foto av Dylan GillisUnsplash


En särskild typ av resurser har att göra med ledarskap. Ledare på samtliga organisationsnivåer kan på olika sätt påverka exempelvis hur fördelningen mellan krav och resurser blir för arbetstagarna. Resurser som relaterar till ledarskap kan även definieras något bredare. Förutom medarbetarnas upplevelse av exempelvis erkännande och stöd från samspelet med ens närmsta chef, kan även faktorer som har mer med det generella samarbetsklimatet att göra, exempelvis organisatorisk rättvisa, vara relevant.

Organisatorisk rättvisa utgör tillsammans med tillitsfulla arbetsrelationer viktiga byggstenar i det som kallas arbetsplatsens sociala kapital. Arbetsplatsens sociala kapital speglar samspelet på en arbetsplats utifrån individens perspektiv såväl som arbetslagets delade uppfattning av samarbetklimatet. I en studie om tandvården visas exempelvis att högt socialt kapital på tandvårdskliniker är förknippat med att tandvårdsteamet upplever högre jobbtillfredsställelse och en lägre stressnivå samtidigt som risken minskas för att de tandfyllningar som utförs går sönder i förtid, med andra ord en bättre kvalitet på arbetet som utförs. Det kan bland annat bero på att socialt kapital kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för att utföra arbetet med en tillfredsställande kvalitet. Det innebär att man troligen kan främja kvaliteten på det arbete som utförs och gynna medarbetarnas trivsel och hälsa genom att stärka arbetsplatsens sociala kapital.