Nyheter

Validering av COPSOQ III i Tyskland

Nyhet från 26 november 2021

Den första valideringsstudien av COPSOQ i Tyskland, publicerades 2005. Nu har en ny valideringsstudie publicerats, för den nya versionen: COPSOQ III.

Studien baserar sig på svar från 250 000 deltagare och visar att instrumentet har stor tillförlitlighet.

Dela artikeln

Ny avhandling om barnmorskors arbetssituation och professionella roll

Nyhet från 18 november 2021

Det råder brist på barnmorskor i 19 av 21 av Sveriges regioner, och barnmorskors arbetssituation och läget i förlossningsvården har debatterats fler gånger de senaste åren och även under hösten, bl.a. har Vårdförbundet lyft frågan i nationell media. Problemen inom förlossningsvården gör sig även gällande i andra länder, och även i Danmark har frågan varit debatterad under 2021.

I en ny avhandling från Sahlgrenska, Göteborgs universitet har Malin Hansson undersökt barnmorskors arbetssituation och professionella roll i Sverige. Avhandlingen har ett utforskande perspektiv gällande barnmorskors arbetssituation och professionella roll med ett specifikt fokus på vårdmodeller, salutogena faktorer, arbetstillfredsställelse och arbetskrav. Avhandlingen består av fyra delstudier, varav COPSOQ användes i den fjärde.

I avhandlingen framgår det att: "... det framkom att barnmorskor rapporterar stor meningsfullhet i sitt arbete relaterat till att ha en möjlighet att arbeta utifrån barnmorskeprofessionen, med en tydlig professionell roll och ett professionellt mod att främja en högkvalitativ, evidensbaserad och kvinnocentrerad vård. Dessa resurser krävde dock organisatoriska förutsättningar för att främjade motivationsprocesserna och arbetstillfredsställelsen. Det framkom dessutom att barnmorskor arbetade i ett mycket ansträngt, fabriksliknande, övermedikaliserat kontext med höga krav och brist på organisatoriska resurser och stödsystem. Den beskrivna arbetssituationen strömlinjeformade barnmorskearbetet och framkallade försämringsprocesser som påverkade arbetstillfredsställelsen och den arbetsrelaterade hälsan negativt."

Dela artikeln

Nytt forskningsprojekt om evidensbaserade metoder för en förbättrad social arbetsmiljö

Nyhet från 12 november 2021

I ett nytt forskningsprojekt finansierat av AFA försäkring, ska forskare vid Malmö universitet utveckla och utvärdera en insatsmetod och ett metodstöd för socialt arbetsmiljöarbete.

Ur AFA Försäkrings pressmedelande: "Organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem som kränkningar, utfrysning och trakasserier orsakar allt fler sjukskrivningar. Ohövlighet är en form av kränkande särbehandling som kan orsaka stressrelaterad ohälsa. Idag saknas vetenskapligt framtagna metoder för systematiskt arbete med det sociala klimatet på arbetsplatser i Sverige. Utveckling av en insatsmetod baserad på en amerikansk modell för respektfullt beteende kan ge ett verktyg för socialt arbetsmiljöarbete och förebygga ohälsa i arbetslivet.

Kristoffer Holm, vid Malmö universitet, tilldelas 3 458 000 kronor för att utveckla och utvärdera en insatsmetod och ett metodstöd för socialt arbetsmiljöarbete baserat på modellen Civility, Respect and Engagement in the Workplace, CREW. Själva insatsen kommer att genomföras i form av workshoppar med deltagare från förskolor, en teaterorganisation och ett privat teknikkonsultföretag."

Kristoffer Holms avhandling som vi skrev om i början på året fokuserade på konsekvenser av att bevittna ohövliga beteenden i arbetslivet.

Dela artikeln

Ny studie från Tyskland om längre arbetsliv

Nyhet från 20 oktober 2021

Andelen äldre personer ökar i världen, och då även andelen äldre på arbetsmarknaden. I många länder har därför pensionsåldern höjts för att möta den demografiska utvecklingen.

I en ny studie från Tyskland har forskare följt personer under 7 års tid för att undersöka kvalitet i arbetet och motivation till att arbeta – och hur utvecklingen ser ut hos äldre medarbetare. De fann bl.a. att äldre personer på arbetsmarknaden tenderade att byta till mindre fysiskt ansträngande jobb. Studien understryker även vikten att ta hänsyn till kvalitet i arbetet i skapandet och implementeringen av strategier för att förlänga arbetslivet.

Dela artikeln

Ny studie om känslomässiga krav och långtidssjukskrivning

Nyhet från 5 oktober 2021

I en ny longitudinell studie från Danmark undersöktes känslomässiga krav och långtidssjukskrivning. Studien omfattar över 1,5 miljoner danskar i yrkesverksam ålder som har följts i i 10 år, från 2001 till 2010.

Resultatet visar att höga känslomässiga krav var förknippat med en ökad risk för långtidssjukskrivning, samt att sambandet var ännu starkare om medarbetaren även upplevde låga utvecklingsmöjligheter och en hög grad av rollkonflikter.

Inom många yrken med höga känslomässiga krav, är det en del av yrket i sig, exempelvis inom skola, vård och omsorg. För att undvika långtidssjukskrivningar kan det utifrån denna studie vara en god idé att se över just utvecklingsmöjligheter och rollkonflikter på arbetsplatsen – dock bör känslomässiga krav även hanteras för sig med adekvat möjlighet till reflektion och återhämtning.

Dela artikeln

Ballonger
Foto av Adi GoldsteinUnsplash

Uppdaterad hemsida

Nyhet från 28 september 2021

Vi har uppdaterat vår hemsida! Vi jobbar ständigt på att förbättra upplevelsen av copsoq.se, och har under det senaste året jobbat för en ny layout som bl.a. ligger i linje med kraven för hemsidor ut ett funktionsvariations perspektiv. Det betyder bl.a. att hemsidan nu kan användas enbart med hjälp av tab och enter.

Från startsidan kan du nu som användare gå direkt till centrala sidor: om COPSOQ, licens, temasidor, bibliotek och diagram. Vi har även förbättrat layouten för många sidor, vilket skapar en större och bättre överblick.

Vi har skapat ett par nya sidor, för dig som student och för dig som praktiker.

Mer material och nya sidor kommer löpande under hösten, så håll utkik!

Dela artikeln