Nyheter

Nationell studie undersöker 12 000 svenska arbetstagares organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Under hösten skickas en frågeblankett ut till 12 000 svenska arbetstagare inom olika branscher och sektorer. Syftet med studien är att undersöka hur arbetsmiljön upplevs i olika grupper på arbetsmarknaden samt att kvalitetssäkra en arbetsmiljöenkät för användning både inom forskning och på svenska arbetsplatser.

Frågorna i enkäten bygger främst på den tredje internationella versionen av Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ). Det är ett verktyg som bygger på beprövad vetenskap och praktiska erfarenheter och som översatts till fler än 40 olika språk. Idag används COPSOQ i många olika länder som underlag för arbetsplatsers riskbedömning och organisations-utveckling.

I den pågående studien ingår dessutom frågor som är särskilt riktade mot just svenska förhållanden. De handlar bland annat om arbetsplatsernas prioritering av en hälsofrämjande miljö, vilket är en viktig del i de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4). Frågorna adresserar samspelet i relationerna, både vertikalt och horisontellt, på arbetsplatsen. Ett relativt nytt begrepp i detta sammanhang är psykosocialt säkerhetsklimat som fokuserar på hur arbetstagare uppfattar att högsta ledningen; engagerar sig, prioriterar, kommunicerar och involverar medarbetarna i det stressförebyggande arbetet.

Studien är ett viktigt led i att kunna säkerställa en forskningsbaserad arbetsmiljöenkät av hög kvalitet. En sådan kan användas både inom forskning och som en del av det strukturella arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatser runt om i landet. Ett viktigt resultat blir att kunna ta  fram normvärden för de olika dimensionerna, dvs. ett genomsnitt som kan användas för att jämföra hur resultaten i en arbetsplatsundersökning ligger till i relation till arbetsmarknaden som helhet. Sådan information är t.ex. viktig för att identifiera styrkor och risker inom organisationen.

Vi räknar med att kunna presentera preliminära resultat från undersökningen under början på 2019. Håll utkik här på hemsidan, även under den närmsta tiden. Här finns flera olika typer av interaktiva diagram och mer information som kommer anpassas och utvidgas efterhand som resultaten rullar in.

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Dr.Hanne Berthelsen aktiv forskare vid Centrum för tillämpade arbetslivsstudier och utvärdering (CTA) vid Malmö universitet. Projektet finansieras av AFA Försäkring.

Ny data i våra interaktiva diagram

Här efter sommaren har vi uppdaterat vår databas för de interaktiva diagrammen på hemsidan. Nu finns det hela 40 olika yrkeskategorier från 19 olika branscher att titta närmare på! Du kan även ta del av data genom att undersöka profildiagrammen, där man lätt kan se olika profiler för olika yrkesgrupper och branscher. Databasen har byggts upp under de senaste par åren genom samverkan med olika aktörer, både offentliga och privata. Om din organisation har genomfört en arbetsplatsundersökning med COPSOQ och ni vill bidra till databasen – tar vi gärna emot en Excel-fil med data på aggregerad nivå för integrering i databasen, vilken sedan kan presenteras på hemsidan.

Samverkan med Avonova

Under våren 2018 har vi påbörjat samverkan med Avonova, ett av Sveriges största företag inom företagshälsovård. Syftet med samverkan är att utbyta och utveckla idéer och kunskap kring arbetsplatsundersökningar, hur man kan jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och såklart om COPSOQ som verktyg i dessa frågor. I och med samverkan skapas en direkt kontakt mellan forskning och praktik för erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling. Under sommaren kommer även aggregerad data från våra gemensamma undersökningar att publiceras här på hemsidan.

Ny undersökning om arbetsmiljön inom Svenska kyrkan

CTA har på uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation genomfört en ny undersökning av resiliens och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bland präster och diakoner inom Svenska kyrkan. Enkäten besvarades av 2118 personer (1515 präster och 579 diakoner). Ett stort antal COPSOQ-frågor ingick tillsammans med frågor om andra viktiga aspekter. Anders Edvik, forskare vid CTA Malmö universitet uttalar: ”Arbetet upplevs som meningsfullt, och man har stor möjlighet att påverka sin situation. Samtidigt är det psykiskt påfrestande att jobba inom människobehandlande yrken, och svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid.”

Du kan läsa mer om undersökningen och även ladda ner resultatrapporten på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations hemsida.

Tips på sommarläsning

Nu är sommaren här och då vill vi passa på att tipsa om lite bra sommarläsning om COPSOQ: vetenskapliga artiklar och rapporter med mera. Möjligheten finns även att kolla igenom vårt bibliotek här på hemsidan.

Under sommaren kollar vi mailen då och då, därför kan längre svarstider förekomma.

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

Ny svensk COPSOQ artikel utvärderar instrumentets tillförlitlighet

Genomförande

I veckan har en ny artikel av Hanne Berthelsen, Jari Hakanen och Hugo Westerlund publicerats hos PLOS. Den handlar om validering av COPSOQ i relation till jobb krav – resurs modellen, vilken ofta används inom arbetsmiljöforskningen. Studien baserar sig på data som samlats in vid mätningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hos folktandvården i fyra regioner i Sverige. Resultatet visade på tillfredsställande mät-egenskaper för de svenska COPSOQ-skalorna. Dessutom underbyggs validiteten genom att instrumentets skalor kan integreras meningsfullt i en teoretisk modell. Ta del av artikeln här!