Nyheter

Licentiatavhandling om arbetsmiljö och tidsutnyttjande

En ny licentiatavhandling av Eva Anskär, Linköpings universitet, undersöker tidsutnyttjande och den psykosociala arbetsmiljön inom primärvården i Sverige.

Avhandlingen belyser vikten av att beslutsfattare noga överväger fördelningen av icke patientrelaterade arbetsuppgifter bland personal i primärvård, för att möjliggöra effektiv användning av personalresurserna och för att främja goda arbetsförhållanden. Förhoppningen är också att studiens resultat ska bidra till fortsatt utveckling av primärvården så att den medicinska kompetensen kommer patienterna till nytta i så stor omfattning som möjligt. 

The Australian Workplace Barometer

Den australiensiska arbetsplatsbarometern är ett intressant forskningsprojekt från Asia Pacific Center for Work Health and Safety, ett WHO collaborating Centre for Occupational Health. Projektet syfte var att vetenskapligt dokumentera australiensiska arbetsförhållanden och deras relationer till arbetsrelaterad hälsa och produktivitet genom ett nationellt kartläggnings- och övervakningssystem med fokus på betydelsen av organisation och ledning för att skapa friska arbetsplatser.

Den senaste veckan har Hanne Berthelsen, docent i ledarskap och organisation från Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) vid Malmö universitet varit gästforskare vid forskningscentret i Adelaide för att stärka och utvidga det påbörjade samarbetet. Hon berättar att de principer som ligger till grund för användning av COPSOQ-instrumentet på svenska arbetsplatser – det vill säga att aktivt involvera både ledning och medarbetare från planering till kartläggning, analys, implementering och utvärdering – motsvarar teorin bakom det australiska instrumentet för mätning av organisationers psykosociala säkerhetsklimat.

”En bättre arbetsmiljö uppnår man inte genom att genomföra en arbetsplatsundersökning, utan genom att använda resultaten. De australiensiska resultaten understryker t.ex. betydelsen av att den högsta ledningen ställer sig i spetsen för arbetet genom att stärka och synliggöra sitt engagemang och genom att säkra att samtliga organisationsnivåer involveras i det systematiska förbättringsarbetet” berättar Hanne.

Förutom ett antal vetenskapliga artiklar har forskargruppen med Professor Maureen Dollard i  spetsen publicerat en fritt tillgänglig rapport och en bok som sammanfattar de vetenskapliga resultaten.

Ny artikel om socialsekreterares arbetsmiljö

Mjuka riktlinjer

En ny artikel som baserar sig på data från en COPSOQ-undersökning under 2017 av socialsekreterares organisatoriska och sociala arbetsmiljö har publicerats med open access (fritt tillgänglig på internet). Artikeln undersöker hur krav, resurser, psykosocialt säkerhetsklimat och upplevd kvalitet i arbetet relaterar till engagemang, jobbtillfredsställelse och lojalitet.

I sin slutsats belyser artikeln att det fanns tydliga samband mellan hur krav, resurser och upplevd kvalitet i arbetet relaterar till alla tre variabler, medans psykosocialt säkerhetsklimat kan relateras till jobbtillfredsställelse.

 

 

Att mäta psykosocialt säkerhetsklimat

Tidningen Suntarbetsliv har i veckan publicerat en nyhet om mätning av det psykosociala säkerhetsklimatet. Det psykosociala säkerhetsklimatet mäts genom en enkät som är framtagen av forskare i Australien. På Malmö universitet pågår sedan 2017 ett forskningsprogram, Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat, vari COPSOQ-projekten ingår samt även projekt som syftar till att anpassa och validera den australiensiska enkäten för svenska förhållanden.

I detta arbete har först en intervjustudie genomförts med en bredare målgrupp, vilket resulterade i Stressforskningsinstitutets rapport nr.327 . Samtidigt har data på 4 utvalda frågor från enkäten samlats in i samband med COPSOQ-undersökningar som vi genomfört tillsammans med olika samarbetspartners samt en större undersökning av ett representativt urval genom SCB. Under året kommer denna data att analyseras för att bl.a. ta fram riktvärden för de olika skalor/frågor som ingår.

Om du är intresserad av att veta mer om mätning av det psykosociala säkerhetsklimatet är du välkommen att kontakta oss på info@copsoq.se.

 

Gott nytt år och god fortsättning!

Gott nytt år och god fortsättning önskar vi från COPSOQ Sverige! 2019 bjuder på spännande COPSOQ-nyheter, bland annat inväntar vi resultat från vår nationella undersökning från vilken vi hoppas kunna ta fram nya, fräscha referensvärden för den svenska arbetsmarknaden och fram mot sommaren lanserar vi COPSOQ III.

Vilket spännande år det kommer bli! Vi ser fram emot att ta del av dina/era erfarenheter, frågor och inputs omkring COPSOQ och arbetsplatsundersökningar.

Konferens av CTA, MAU, om utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

I oktober anordnade Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, vid Malmö universitet en konferens om utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet. Vid konferensen presenterades arbetet med COPSOQ i Sverige på flera sätt – bland annat genom en interaktiv poster (en film) som visar hur man kan använda hemsidan på olika sätt.

 

 

Konferensen beskrevs såhär: Dagens arbetsliv och organisationer präglas av en allt större komplexitet. Verksamhetsmålen är fler och ibland motsägelsefulla – processer och samverkande faktorer svåröverskådliga. Hur kan vi organisera oss för att hantera ett allt mer komplext arbetsliv? Hur handskas vi med de utmaningar som uppstår? Det är frågorna som ligger till grund för konferensens tema, Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet.

Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där aktuella arbetslivsfrågor presenteras och diskuteras av forskare, doktorander och yrkesverksamma. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och erfarenheter från dagens arbetsliv. Vad kan vi lära oss av varandra? Kan vi tillsammans identifiera nya utmaningar och möjligheter?

Här kan du läsa mer om huvudtalarna och annat om konferensen.