Nyheter

Samverkan med Avonova

Under våren 2018 har vi påbörjat samverkan med Avonova, ett av Sveriges största företag inom företagshälsovård. Syftet med samverkan är att utbyta och utveckla idéer och kunskap kring arbetsplatsundersökningar, hur man kan jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och såklart om COPSOQ som verktyg i dessa frågor. I och med samverkan skapas en direkt kontakt mellan forskning och praktik för erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling. Under sommaren kommer även aggregerad data från våra gemensamma undersökningar att publiceras här på hemsidan.

Ny undersökning om arbetsmiljön inom Svenska kyrkan

CTA har på uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation genomfört en ny undersökning av resiliens och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bland präster och diakoner inom Svenska kyrkan. Enkäten besvarades av 2118 personer (1515 präster och 579 diakoner). Ett stort antal COPSOQ-frågor ingick tillsammans med frågor om andra viktiga aspekter. Anders Edvik, forskare vid CTA Malmö universitet uttalar: ”Arbetet upplevs som meningsfullt, och man har stor möjlighet att påverka sin situation. Samtidigt är det psykiskt påfrestande att jobba inom människobehandlande yrken, och svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid.”

Du kan läsa mer om undersökningen och även ladda ner resultatrapporten på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations hemsida.

Tips på sommarläsning

Nu är sommaren här och då vill vi passa på att tipsa om lite bra sommarläsning om COPSOQ: vetenskapliga artiklar och rapporter med mera. Möjligheten finns även att kolla igenom vårt bibliotek här på hemsidan.

Under sommaren kollar vi mailen då och då, därför kan längre svarstider förekomma.

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

Ny svensk COPSOQ artikel utvärderar instrumentets tillförlitlighet

Genomförande

I veckan har en ny artikel av Hanne Berthelsen, Jari Hakanen och Hugo Westerlund publicerats hos PLOS. Den handlar om validering av COPSOQ i relation till jobb krav – resurs modellen, vilken ofta används inom arbetsmiljöforskningen. Studien baserar sig på data som samlats in vid mätningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hos folktandvården i fyra regioner i Sverige. Resultatet visade på tillfredsställande mät-egenskaper för de svenska COPSOQ-skalorna. Dessutom underbyggs validiteten genom att instrumentets skalor kan integreras meningsfullt i en teoretisk modell. Ta del av artikeln här!

Icke önskvärd sexuell uppmärksamhet i arbetet – Vad visar vår data?

Under hösten har vi fått ta del av #metoo uppropet när fokus sattes på kränkningar av sexuell karaktär i arbetslivet. Först ut var skådespelarna i Hollywood, men snart följde specifika hashtags för olika länder, branscher och grupper. Genomslaget i media har varit stort och rubrikerna många.

Vi har tittat närmare på vårt material och databas. Genom flertalet enkätundersökningar tillsammans med arbetsplatser från hela Sverige och från olika branscher och med olika ägandeformer har vi i denna ett underlag på ungefär 4360 respondenter. I materialet framgår det att 2,4% av respondenterna har upplevt icke önskvärd sexuell uppmärksamhet under de senaste 12 månaderna i sitt arbete. Procentsatsen kan kanske vid en första anblick kännas låg, men i relation till antalet yrkesverksamma personer handlar det om ganska många individer.

En del uppger att det har hänt vid enstaka tillfällen, andra att det förekommer mer frekvent. I våra undersökningar frågar vi inte bara om det har hänt och hur ofta, utan vi frågar också vem som stått bakom handlingen. Fenomenet tyder på att vara särskilt utbrett inom kontaktyrken, alltså yrken där man jobbar direkt mot kunder, klienter, brukare, patienter eller elever. Vi har skapat ett diagram som visar hur fördelningen ser ut bland de som svarat ja på frågan (oavsett frekvens) i relation till vem som stått bakom handlingarna.

I kölvattnet på #metoo är det många som vill ta tag i frågan och jobba mer aktivt med den. Arbetsmiljöinstitutet i Danmark har därför tagit fram lite material om hur man kan jobba med det. Ta gärna del av deras guide!

Breaking News – nytt anslag för fortsatt utveckling av COPSOQ Sverige!

Vi kan med glädje meddela att vi har mottagit ett nytt anslag från AFA Försäkring för att fortsätta utvecklingen kring COPSOQ Sverige!

I det nya forskningsprojektet, som har start i det andra kvartalet 2018, kommer en uppdaterad version av COPSOQ att introduceras för användning i Sverige. Normvärden för den svenska arbetsmarknaden tas fram med hjälp av en större enkät-undersökning via SCB. Denna kommer skickas ut till totalt 12000 yrkesverksamma personer i Sverige. Just svenska normvärden är något som har efterfrågats i allt större utsträckning av svenska COPSOQ användare. Normvärden kommer göra det möjligt att jämföra enskilda yrkesgrupper och arbetsplatser med befolkningen i stort och underlättar på så sätt bedömningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessutom kommer även ytterligare validering av instrumentet göras samt underhåll och uppdatering av hemsidan där uppdateringar av texter, bibliotek och ny data i de interaktiva diagrammen ingår.

Projektet genomförs i samarbete med Gunnar Bergström, Enheten för Interventions och Implementeringsforskning inom arbetshälsa, Karolinska Institutet och Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Anslaget innebär också att vi finns närvarande precis som tidigare på infomailen info@copsoq.se för att svara på allmänna och praktiska frågor och funderingar kring COPSOQ.

Nu är det dags för nya tag och vi ser med stor glädje fram till att höra från er samt att utveckla kunskapen om instrumentet under de närmaste åren!