Oro för förändrade arbetsförhållanden handlar om en osäkerhet kring framtida förändringar som rör medarbetarens arbetssituation. Problematiken kan uppstå både vid stundande omorganiseringar, dvs. kortsiktigt, men även långsiktigt då tidigare omorganiseringar och hur de tog sig ut kan finnas kvar i minnet hos medarbetarna.

Samband och möjliga konsekvenser

Låg grad av inflytande och låg grad av förutsägbarhet hänger ihop med en högre grad av oro för förändrade arbetsförhållanden. Andra aspekter som också har betydelse är tillit och rättvisa. Oro för förändringar av arbetssituationen kan i likhet med oro för arbetslöshet, orsaka allvarliga symptom på stress och skapa en osäkerhet, inte bara för den enskilde medarbetaren men även inom olika grupperingar, exempelvis arbetslag, teams, avdelningar och enheter. På arbetsplatsnivå finns tydliga samband mellan oro för förändrade arbetsförhållanden och stort sett samtliga andra COPSOQ skalor förutom skalorna för kvantitativa krav, arbetstempo och arbetsengagemang.

Frågor

Är du orolig för att bli omplacerad mot din vilja?

Är du orolig för att dina arbetsuppgifter förändras mot din vilja?