Oro för arbetslöshet handlar om en upplevd osäkerhet angående ens anställning i ett längre perspektiv. Det behöver alltså inte handla om att medarbetaren tror sig förlora sitt arbete inom kort, men att det finns en osäkerhet kring framtiden på arbetsplatsen, eller möjligheten att få en ny anställning om den nuvarande skulle upphöra. Oro för arbetslöshet är ett fenomen som blivit vanligare inom fler branscher på senare år i och med en ökad användning av målstyrning, korttidskontrakt och olika typer av projektanställningar.

Samband och möjliga konsekvenser

Oro för arbetslöshet är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som utgör en riskfaktor för bland annat försämrad självskattad hälsa, hjärt- och kärlsjukdomar, depressiva symptom. Medarbetare som är oroliga för arbetslöshet behöver oftare antidepressiv behandling, särskilt om de tidigare har varit utsatta för långtidsarbetslöshet. Det finns alltså en tydlig koppling mellan arbetslöshetsoro och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Oron kan vara både personlig, men även påverka gruppdynamiker och därmed organisationen som helhet.

En hög grad av inflytande, förutsägbarhet och socialt stöd från ledning och kollegor kan i viss utsträckning ha en positiv påverkan i situationer med stor oro för arbetslöshet men kan inte avhjälpa det grundläggande problemet. En arbetsplats som präglas av organisatorisk rättvisa, tillitsfulla relationer och öppen kommunikation kan fungera som ett stöd för medarbetare att hantera problematiska situationer. Yrkesgrupper eller personer som har lätt för att hitta en ny anställning upplever ofta en lägre grad av oro för arbetslöshet även om de befinner sig i en osäker arbetssituation.

Frågor

Oroar du dig för att bli arbetslös?

Oroar du dig för att ny teknologi ska göra dig överflödig?

Är du orolig för att det skulle bli svårt att hitta nytt arbete om du blev arbetslös?