Medarbetarens upplevelse av att vara nöjd och kunna utföra sitt arbete med en tillfredsställande kvalitet är en central aspekt i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, inte bara för medarbetaren själv men även för organisationen. Inom kontaktyrken så som vård och omsorg, har den upplevda kvaliteten i arbetet visat sig vara en viktig indikator för organisationers samlade prestation.

Samband och möjliga konsekvenser

Upplevd kvalitet i arbetet har ett tätt positivt samband med arbetsengagemang, engagemang i organisationen och tillfredsställelse med arbetet. Nyare studier visar även att upplevd kvalitet kan ha betydelse för om medarbetare väljer att stanna kvar på sin arbetsplats.

Huruvida medarbetare upplever en hög grad av kvalitet i arbetet har även samband med andra aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, exempelvis kvantitativa krav, rollkonflikter samt ledarskapskvalitet, tillit, rättvisa och erkännande. Det finns även starka samband med stress och utbrändhet.

Frågor

I vilken utsträckning anser du att det är möjligt att utföra dina arbetsuppgifter med en tillfredsställande kvalitet?

Är du nöjd med kvaliteten på det arbete som utförs på din arbetsplats?