Denna skala handlar om engagemang i och identifiering med organisationen som man arbetar i. Engagemang i organisationen beror i hög grad på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och kan ses som medarbetarens samlade uppfattning av sin arbetssituation. Desto nöjdare man är med sin arbetssituation, desto mer benägen är medarbetaren att stanna kvar i organisationen och även rekommendera sin arbetsplats till andra. Skalan är därför viktig både för den enskilde medarbetarens trivsel och välbefinnande, och för arbetsplatsens möjligheter till kompetensförsörjning.

Samband och möjliga konsekvenser

Engagemang i organisationen hänger inte direkt ihop med medarbetarnas hälsa, men hänger ihop med en rad faktorer som är av stor betydelse för arbetsplatsen: frånvaro, personalomsättning, lojalitet, produktivitet, kvalitet och samarbetsförmåga. Det kan därför vara en stor fördel för ett företag eller organisation att ha en hög grad av engagemang i organisationen.

En hög grad av engagemang i organisationen hänger ihop med flera andra skalor, bl.a. tillit, rättvisa, ledningskvalitet och erkännande. Dessutom har engagemang i organisationen en stark koppling till mening i arbetet, utvecklingsmöjligheter och inflytande.

Frågor

Skulle du rekommendera andra att söka anställning på din arbetsplats?

Hur ofta överväger du att söka ett nytt jobb?

Är du stolt över att vara en del av den organisation du arbetar inom?