Socialt stöd från den närmsta överordnade fokuserar på hjälp, stöd och återkoppling. Det är viktigt att hjälp och stöd ges på ett konstruktivt sätt, i rätt tid och på rätt plats. ”Goda råd” är nämligen sällan goda om medarbetaren inte har bett om dem eller känner behov av dem, och det kan då vara sämre än att inte ge några råd alls. Socialt stöd anses vara en grundläggande skala inom arbetsmiljöfrågor. Brist på socialt stöd kan betraktas som en riskfaktor för utvecklandet av stress, medan bra socialt stöd kan minska negativa konsekvenser av en rad av andra faktorer som exempelvis mobbning, höga krav mm.

Samband och möjliga konsekvenser

Socialt stöd från överordnad har en tydlig koppling till andra relationella faktorer; ledarskapskvalitet, erkännande, förutsägbarhet, socialt stöd från kollegor och gemenskap. Andra faktorer med tydliga kopplingar till denna skala är tillit och rättvisa.

Avsaknad av eller lågt socialt stöd från överordnad kan ge upphov till stressrelaterade symptom hos medarbetarna. Därutöver hänger lågt socialt stöd ihop med låg trivsel och lågt engagemang i organisationen. I slutändan bidrar lågt socialt stöd från den närmsta chefen till att öka frånvaron. En ledare kan inte förvänta sig att medarbetarna alltid själv kan fråga om hjälp och stöd vid behov, utan måste vara inställd på att handla proaktivt.

På arbetsplatser ses starka samband mellan socialt stöd från närmaste överordnad och medarbetarnas samlade upplevelse av andra lednings-relaterade positiva faktorer som exempelvis förutsägbarhet, erkännande, ledarskapskvalitet, tillit och organisatorisk rättvisa. Det finns också en högre upplevelse av kvalitet i arbetet, engagemang i organisationen, tillfredsställelse i arbetet samt lägre grad av stress och utbrändhet.

Frågor

Om du behöver, är din närmaste chef beredd att lyssna på problem som rör ditt arbete?

Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef?