Det sociala stödet från kollegor är en viktig del av det sociala nätverket på arbetsplatsen. Stöd handlar om att få rätt hjälp vid rätt tidpunkt. Det handlar också om att få relevant och konstruktiv kritik.

Det kan ibland upplevas som svårt att svara entydigt på frågor under denna dimension då flera relationella faktorer spelar in. På ett större företag eller organisation förekommer det kanske bra socialt stöd mellan några, trakasserande uppförande bland andra, och bland några uppstår det privata vänskaper. På så sätt kan det sociala stödet se väldigt olika ut för olika personer inom samma företag eller organisation.

Samband och möjliga konsekvenser

Konsekvenserna som finns relaterat till socialt stöd från kollegor är desamma som för socialt stöd från ledningen. Däremot är skillnaden att socialt stöd från ledningen är en del av ledningens ansvar, medan socialt stöd från kollegor är något som de anställda inte är förpliktigade att ge varandra. Det är snarare en del av vad som kan kallas bra kamratskap.

Socialt stöd från kollegor hänger tydligt ihop med kvaliteten på arbetsplatsens sociala gemenskap. Det finns också ett starkt samband mellan socialt stöd från kollegor och socialt stöd från ledningen. Hos de arbetsplatser där det sociala stödet från ledningen är högt, är oftast det sociala stödet från kollegor också relativt högt. Avsaknad av socialt stöd från ledningen kan alltså också påverka det sociala stödet från kollegorna.

Frågor

Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina kollegor?

Om du behöver, är dina kollegor beredda att lyssna till dina problem med arbetet?

Hur ofta talar dina kollegor med dig om hur du utför ditt arbete?