När människor samlas i grupp uppstår snabbt ett sätt att umgås varandras. Det kan vara en bra gemenskap med ömsesidigt stöd och hjälpsamhet eller motsatsen där konflikter, skvaller och mobbning kan komma att härska. Den sociala gemenskapen har stor betydelse för vårt välmående, trivseln och stämningen på en arbetsplats. Denna skala handlar därför om huruvida medarbetarna samarbetar bra och om det finns en känsla av gemenskap.

Samband och möjliga konsekvenser

Social gemenskap i arbetet hänger speciellt ihop med andra relationella faktorer; socialt stöd från kollegor och ledning, erkännande, ledarskapskvalitet, förutsägbarhet och rollkonflikter. Det finns också ett tydligt samband mellan den sociala gemenskapen i arbetet och organisationens grad av tillit och rättvisa. På arbetsplatser med en dåligt fungerande social gemenskap är risken större för en hög grad av frånvaro samt en hög grad av personalomsättning. Därutöver är en dålig social gemenskap i arbetet kopplat till en låg grad av tillfredsställelse med arbetet, stressrelaterade symptom, utbrändhet, symptom på depression och sömnbesvär. En dålig social gemenskap påverkar ofta kvaliteten i arbetet, speciellt kund/klienthantering.

Frågor

Är stämning bra mellan dig och dina arbetskamrater?

Är samarbetet bra mellan arbetskamraterna på din arbetsplats?

Känner du dig delaktig i en gemenskap på din arbetsplats?