Ledarens roll är komplex och det finns många förväntningar till ledare och ledarskap. Denna skala handlar om hur medarbetare upplever den närmsta chefens ledarskap i olika sammanhang. Det finns tre förutsättningar för ledarskapskvalitet; ledarens personlighet och kompetenser, samarbetet med medarbetarna och de organisatoriska förutsättningarna för ledarskapet. Medan den första förutsättningen enbart beror på ledaren, är den andra beroende både av ledaren men också medarbetarnas samarbetsförmåga/vilja och den sistnämnda beror i hög grad på hur man från organisationens sida skapar villkor som möjliggör att ledarna kan fungera som bra ledare. Det är värt att notera att ledarskapskvalitet inte avser någon egenskap hos ledaren utan snarare kännetecknar relationerna mellan ledaren och medarbetarna. Ledarskapskvalitet anses vara en central faktor i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Samband och möjliga konsekvenser

Hög ledarskapskvalitet skapar bättre trivsel, högre grad av socialt stöd i arbetet, mer erkännande, bättre social gemenskap, högre grad av förutsägbarhet, mer mening i arbetet och högre grad av engagemang i organisationen.

Studier har visat att hög ledarskapskvalitet är förknippat med en lägre risk för hjärtsjukdomar och långvarig sjukfrånvaro. Dessutom har det stor betydelse för medarbetarnas tillfredsställelse i arbetet. Låg ledarskapskvalitet har flera negativa konsekvenser; högre frånvaro, större personalomsättning, större förekomst av stressrelaterade och depressiva symptom, mer utbrändhet och låg trivsel.

Ledarskapskvalitet hänger starkt ihop med tillit, rättvisa, erkännande, socialt stöd och gemenskap. Ju bättre ledarskapskvalitet, ju bättre trivsel. Det är en strategiskt grundläggande skala inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. På arbetsplatser där medarbetarna anger hög ledarskapskvalitet, finns generellt också en högre grad kvalitet i arbetet samt färre symptom på stress och utbrändhet.

Frågor

I vilken utsträckning anser du att din närmaste chef –

ser till att samtliga medarbetare har bra utvecklingsmöjligheter?

är bra på att planera arbetet?

är bra på att hantera konflikter?