Förutsägbarhet innebär att undvika ovisshet och osäkerhet. Det handlar inte om att kunna förutsäga hela arbetsdagen i detalj, utan om att ha överblick. Detta uppnås genom att medarbetarna ges relevant information vid rätt tidpunkt. Det är en central uppgift för ledningen att ge relevant information. Exempelvis kan det handla om huruvida medarbetarna informeras om viktiga planer angående arbetsplatsens framtid, om det ska ske en omorganisering – vet man då vem man kommer jobba ihop med, vad man ska arbeta med – eller om man överhuvudtaget har ett jobb framöver.

Samband och möjliga konsekvenser

Avsaknad av förutsägbarhet är en välkänd stressfaktor som kan orsaka stressrelaterade symptom, ofta sömnsvårigheter. För organisationen kan konsekvensen vara att man får en minskad produktivitet och/eller att medarbetaren väljer en annan arbetsplats.

Hos företag eller organisationer med låg förutsägbarhet är generellt tilliten också låg i kombination med lågt socialt stöd från ledningen och låg ledarskapskvalitet. Därutöver upplever medarbetarna ofta en större avsaknad av erkännande och tydliga roller. Det finns också ett samband mellan hög förutsägbarhet, högt engagemang i organisationen och högre grad av trivsel.

Frågor

Får du information i god tid på din arbetsplats t.ex. när det gäller viktiga beslut, förändringar eller framtidsplaner?

Får du veta allt du behöver för att klara ditt arbete på ett bra sätt?