Erkännande är en central del i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Erkännande kan ibland uppfattas som att det bara handlar om komplimanger för bra utfört arbete, men erkännande är lite mer än så. Det kan exempelvis handla om att ge medarbetaren kvalificerade arbetsuppgifter och om att ta åsikter och kritik seriöst. Erkännande handlar grundläggande om att som medarbetare känner sig sedd och respekteras för den man är.

Samband och möjliga konsekvenser

Medarbetare som inte upplever att de får rimligt erkännande för sina insatser reagerar ofta på detta genom att minska den egna insatsen. Härigenom kan verksamheten få mindre produktiva och mindre engagerade medarbetare. En låg grad av erkännande på en arbetsplats resulterar i låg självkänsla hos medarbetarna. Arbete har i dagens samhälle en stor betydelse för vår identitet, vilket förklarar varför erkännande på jobbet är viktigt för väldigt många människor.

En låg grad av erkännande är en av de faktorer som hänger ihop med flest negativa konsekvenser; frånvaro, stressrelaterade symptom, sömnbesvär, symptom på depression, utbrändhet, låg tillfredsställelse med arbetet och låg grad engagemang i organisationen. Detta då det finns ett tydligt samband mellan erkännande och bl.a. tillit, rättvisa, förutsägbarhet, socialt stöd, ledarskapskvalitet, mening i arbetet, engagemang och utvecklingsmöjligheter.

Frågor

Uppmärksammar och uppskattar ledningen din arbetsinsats?

Behandlas du rättvist på din arbetsplats?