Var kommer data ifrån?

Forskning och praktik i samverkan

Som en del av ett tidigare forskningsprojektet genomförde vi enkätundersökningar i samarbete med olika arbetsplatser i Sverige. Det är genom dessa samarbeten som vi har haft möjlighet att samla in den data som ligger till grund för diagrammen. Arbetsplatserna har i sin tur mottagit en övergripande rapport och en eller flera delrapporter för uppföljning på enkäten och det vidare arbetet med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Under våren 2016 samarbetade vi med en folkhögskola, en HR-avdelning och Malmö stad. I samarbetet med Malmö stad har vi tittat närmare på socialsekreterares organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Vi har fortsatt våra samarbeten med olika företag och organisationer under året som gått och resultatet finns nu att undersöka i våra olika interaktiva diagram: jämförelser och profiler!

Vår studie på Folktandvårds-organisationer i 4 svenska landsting

Folktandvården i fyra landsting; Örebro, Blekinge, Uppsala och Dalarna, medverkar i ett forskningssamarbete kring att genomföra medarbetarundersökningar med utgångspunkt i COPSOQ-enkäten. Forskningsprojektet syftar bland annat till att utvärdera, vidareutveckla och bidra till den samlade kunskapen omkring COPSOQ som underlag för det systematiska förbättringsarbetet på arbetsplatser.

I perioden maj 2014- februari 2015 mottog alla anställda inom dessa fyra organisationer därför en enkät med frågor från COPSOQ II samt ett antal nyutvecklade frågor särskilt inriktade mot anställda inom vårdorganisationer. De som var föräldralediga eller långtidssjukskrivna ingick inte i undersökningen. Det inkom svar från 1 345 personer och därmed blev den samlade svarsprocenten 76 %.

Bortfallet var lite högre bland yngre personer och bland allmäntandläkare. Dessutom var ledare mer benägna att delta i undersökningen än anställda utan ledningsuppdrag. Vad gäller könsfördelningen skiljer sig däremot inte bortfallet från de som svarat.