Foto av Luis VillasmilUnsplash

Vilken betydelse har illegitima arbetsuppgifter för hälsan?

Nyhet från 2 nov 2022

En grupp av forskare från Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering,Malmö universitet kommer under de kommande tre åren undersöka långsiktiga hälsokonsekvenser av illegitima arbetsuppgifter och möjliga förklaringsmekanismer. Du kan läsa mer om studien i en intervju med Projektledare Constanze Leineweber i Sunt arbetsliv.

Om man anser att en arbetsuppgifter ligger utanför ens uppdrag och och känns orimlig då kallas den för en illegitim arbetsuppgift. Sådana arbetsuppgifter kan delas in i två kategorier:

  • Onödiga arbetsuppgifter – skulle inte behöva göras om saker organiserades annorlunda.

  • Oskäliga arbetsuppgifter – ligger utanför ens arbetsuppdrag och man tycker de egentligen borde göras av någon annan person eller yrkesgrupp.

Teorin om ”Stress as an Offence to the Self” (stress som ett hot mot självet) utvecklades av den schweiziske psykologiprofessorn Norbert Semmer, som en förklaring till varför illegitima arbetsuppgifter kan leda till stress och ohälsa. Ett grundantagande i teorin är att människor anstränger sig för att upprätthålla en positiv självbild, alltså att det är ett grundläggande mänskligt behov att värna om självkänslan. Det innefattar både en personlig självkänsla och en social självkänsla. Därmed blir ett hot mot självkänslan påfrestande och kan leda till stress.

Dela artikeln