Nationell studie undersöker 12 000 svenska arbetstagares organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Nyhet från 20 september 2018

Under hösten skickas en frågeblankett ut till 12 000 svenska arbetstagare inom olika branscher och sektorer. Syftet med studien är att undersöka hur arbetsmiljön upplevs i olika grupper på arbetsmarknaden samt att kvalitetssäkra en arbetsmiljöenkät för användning både inom forskning och på svenska arbetsplatser.

Frågorna i enkäten bygger främst på den tredje internationella versionen av Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ). Det är ett verktyg som bygger på beprövad vetenskap och praktiska erfarenheter och som översatts till fler än 40 olika språk. Idag används COPSOQ i många olika länder som underlag för arbetsplatsers riskbedömning och organisations-utveckling.

I den pågående studien ingår dessutom frågor som är särskilt riktade mot just svenska förhållanden. De handlar bland annat om arbetsplatsernas prioritering av en hälsofrämjande miljö, vilket är en viktig del i de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4). Frågorna adresserar samspelet i relationerna, både vertikalt och horisontellt, på arbetsplatsen. Ett relativt nytt begrepp i detta sammanhang är psykosocialt säkerhetsklimat som fokuserar på hur arbetstagare uppfattar att högsta ledningen; engagerar sig, prioriterar, kommunicerar och involverar medarbetarna i det stressförebyggande arbetet.

Studien är ett viktigt led i att kunna säkerställa en forskningsbaserad arbetsmiljöenkät av hög kvalitet. En sådan kan användas både inom forskning och som en del av det strukturella arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatser runt om i landet. Ett viktigt resultat blir att kunna ta fram normvärden för de olika dimensionerna, dvs. ett genomsnitt som kan användas för att jämföra hur resultaten i en arbetsplatsundersökning ligger till i relation till arbetsmarknaden som helhet. Sådan information är t.ex. viktig för att identifiera styrkor och risker inom organisationen.

Vi räknar med att kunna presentera preliminära resultat från undersökningen under början på 2019. Håll utkik här på hemsidan, även under den närmsta tiden. Här finns flera olika typer av interaktiva diagram och mer information som kommer anpassas och utvidgas efterhand som resultaten rullar in.

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Dr.Hanne Berthelsen aktiv forskare vid Centrum för tillämpade arbetslivsstudier och utvärdering (CTA) vid Malmö universitet. Projektet finansieras av AFA Försäkring.

Dela artikeln