Räkna ut resultatet

Poängsättning och beräkning av medelvärde

 

Hur beräknar man medelvärden och fördelningar?

För COPSOQ III används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar:

1. För varje enskild fråga tilldelas svarspersonen en poäng. Frågorna använder poängen 0 – 25 – 50 – 75 – 100 för de fem svarsalternativen. En generell princip är att poängsättningen följer den riktning som skalans namn indikerar.

 

2. Generellt ställs flera frågor, exempelvis vad gäller inflytande i arbetet. Svaren läggs ihop till en skala vilket bidrar till tillförlitlighet och precision.

 

3. För varje enskild svarsperson räknas ett medelvärde fram för varje skala. Detta räknas ut som ett medelvärde av de poäng som personen har fått på de enstaka frågorna i skalan. Oftast finns flera frågor i en skala, och då blir det medelvärdet av dessa frågor. Medelvärdet kan ligga mellan 0 och 100.

 

4. Observera att en fråga är ”felvänd” i förhållande till de andra frågorna inom den specifika skalan. Detta gäller frågan ”Hur ofta överväger du att söka ett nytt jobb?” inom skalan ”Engagemang i organisationen”. Då vänder man på svarsmallen för frågan så att det är höga krav, som får den högre poängen.

 

5. Om en svarsperson inte har svarat på samtliga frågor i en skala, använder man följande regel: Svarspersonen räknas med om vederbörande har svarat på åtminsten hälften av frågorna i skalan.

 

6. Man räknar därefter ut medelvärden för grupper av svarspersoner på var och en av skalorna.

 

7. Vid tolkning av resultat från en arbetsplatsundersökning är det nödvändigt att veta om skillnader i poäng är väsentliga och innebär en kännbar skillnad för medarbetarna. När man räknar med skalor från 0-100 vill det oftast vara så att skillnader på mindre än 5–10 poäng inte kan anses vara av särskild betydelse eftersom de personer som det hela rör sig om inte ”kan känna skillnaden”. Observera att statistisk signifikans är något annat. Statistisk signifikans används främst för forskningsändamål och är typiskt inte tillämpningsbart i det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser.

 

8. Är det då alltid bra att ligga högt på en skala? Svaret är nej! Det är exakt som med allt annat i livet. Det är bra att ha en hög lön, men inte att ha ett högt blodtryck. Så förhåller det sig också med skalorna i COPSOQ. Läs mer om tolkning av resultatet här.

Vi har skapat en PDF för poänguträkningen:

Genomförande
Utskick och påminnelser