Aggressioner på arbetet - ett hot mot framtidens kompetensförsörjning inom sjukvården

Nyhet från 20 nov 2023

Nytt stort COPSOQ studie från Norge med ett riks-representativt urval av 8800 legitimerade sjuksköterskor visar att 17% hade upplevt sig vara utsatta för fysiskt våld, 33% för hot om våld, 13% för sexuella trakasserier och 11% för mobbning under det senaste året. Totalt hade mer än 4 ut av 10 sjuksköterskor upplevt minst en av dessa typer av kränkande beteenden och det var inte ovanligt att ha varit utsatt för fler olika typer av aggressioner. Förövare av fysiskt våld, hot och sexuella trakasserier var oftast patienter, medan mobbning främst var ett problem i arbetsrelationer. De sjuksköterskor som hade varit utsatta för en eller fler av dessa typer av aggressioner var mer benägna att söka sig bort från arbetsplatsen, detta var särskilt påtagligt bland de som hade varit utsatta för mobbning. Sammantaget indikerar studiens resultat att det finns ett stort behov att ta problemet med arbetsrelaterade aggressioner seriöst – inte minst för att säkra att sjuksköterskor kan och vill stanna kvar i jobbet.

Läs mer i den vetenskapliga artikeln som du hittar här !

Referens: Ose, S.O., Lohmann-Lafrenz, S., Kaspersen, S.L. et al. Registered nurses’ exposure to workplace aggression in Norway: 12-month prevalence rates, perpetrators, and current turnover intention. BMC Health Serv Res 23, 1272 (2023). https://doi.org/10.1186/s12913-023-10306-z

Dela artikeln