Hot, våld och kränkning är ett allvarligt arbetsmiljöproblem inom vården

Nyhet från 12 april 2023

Ny forskning visar att undersköterskor och sjuksköterskor på kirurgiska vårdavdelningar i Sverige ofta utsättas för kränkande beteenden i samband med deras arbete. Data samlades in under våren 2022 där 198 medarbetare svarade på en enkät. En tredjedel av de tillfrågade uppgav att de inom de föregående 12 månaderna hade blivit hånade, nedvärderade eller förödmjukade i samband med sin yrkesutövning och så många som var fjärde deltagare hade blivit utsatt för fysiskt våld. De oftast förekommande förövarna var patienter och besökande. Mindre än hälften av deltagarna kände till att det fanns handlingsplaner och enbart var femte att det fanns utbildning gällande hot och våld på deras arbetsplats. Samlat sett pekar studiens resultat på en stor förbättringspotential i det systematiska arbetsmiljöarbetet i relation till kränkande beteenden från tredjeparts inom kirurgisk sjukvård i Sverige. Resultaten visade dessutom klara samband mellan utsatthet för kränkningar och t.ex.  COPSOQ skalan ”Engagemang i arbetsplatsen”. Med andra ord, de som hade varit utsatta för kränkningar av olika slag var betydligt mindre benägna att rekommendera andra att söka anställning på deras arbetsplats och mer benägna att söka sig bort än deras kollegor. Därmed pekar studien även på att det finns en förebyggande potential i relation till att säkra framtidens kompetensförsörjning genom att minska utsattheten för kränkande beteenden.

Du kan läsa den vetenskapliga artikeln här: länk till artikel

Dela artikeln