Foto av Dom FouUnsplash

Nytt år - ny COPSOQ forskning

Nyhet från 11 jan 2024

Nu skriver vi 2024 och nya COPSOQ studier rullar in i snabb takt. I denna nyhet presenterar vi en ny stor svensk studie.

Samlat sett 15 080 anställda inom akademin i Sverige svarade under 2021 på en omfattande enkät om negativa beteenden mm. I en ny vetenskaplig artikel visar det sig att förekomsten av mobbning ligger på nivå med den svenska arbetsmarknaden i stort. Det vill säga att runt var tionde medarbetare har upplevt att bli mobbat under de föregående 12 månaderna. Mobbning har stora negativa konsekvenser för den mentala hälsan och som förväntat rapporterade de som hade upplevd mobbning högra nivåer av stress och utmatning än övriga. Socialt stöd från kollegor och chefer fungerade som en buffert som minskar stress och utmattning när mobbning var mindre frekvent, medan den skyddande effekt minskades när mobbningen intensifierades.  Därmed pekar resultaten ännu en gång på hur viktigt det är att prioritera att arbetet organiseras och ledas på ett vis som främjar positiva sociala relationer på arbetsplatsen.

Länk till den vetenskapliga artikel.

Dela artikeln