Foto av Dylan GillisUnsplash

Snabbkoll på om arbetsplatsen har en ålders-inkluderande arbetsmiljö

Nyhet från 4 januari 2023

Det är önskvärt att fler stannar längre på arbetsmarknaden och därför behöver man en inkluderande och utvecklande arbetsmiljö utan åldersdiskrimination.

I en ny artikel presenteras resultatet av en validering av Age-Inclusive Work Environment Instrument (AIWEI) – ett instrument som täcker över frågor gällande diskriminering, inkludering och utvecklingsmöjligheter i relation till ålder på arbetsplatser.  Instrumentet bygger främst på COPSOQ frågor. Studien är genomförd i ett samarbete mellan forskare vid CTA, Malmö universitet, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och University of Adelaide, Australien.

Resultatet visade på god validitet för instrumentet. Samtidigt ger instrumentet möjlighet att fånga ålders-inkluderande miljöer för både yngre och äldre medarbetare. I studien fann man även att ålders-inkluderande arbetsmiljö både existerar som ett fenomen på gruppnivå genom delade uppfattningar inom organisationer, och som ett fenomen på individnivå. Dessa insikter är av relevans för utveckling och implementering av policys och strategier inom organisationer för att säkra en ålders-inkluderande arbetsmiljö.

Dela artikeln