Användningsområde

COPSOQ på arbetsplatser

 

COPSOQ kan användas för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön och är ett erkänt verktyg för riskbedömning. Typiskt används COPSOQ i ett nära samarbete mellan en eller flera aktörer inom exempelvis fackförbund, företagshälsovård, konsultbolag, HR-avdelningar och företagsledningen.

 

En sammanhållen kartläggning genom COPSOQ med tillgängliga, relevanta referensvärden kan ge överblick över specifika problemställningar som finns inom organisationen eller inom enskilda avdelningar och yrkesgrupper. Detaljnivån gör det samtidigt tydligt vad man med fördel kan agera på för att främja såväl arbetsmiljön som den organisatoriska lönsamheten (exempelvis reducera sjukfrånvaro, personalomsättning osv.).

 

Värt att notera är att COPSOQ inte enbart fokuserar på risker men även på hälsofrämjande faktorer inom arbetslivet. Det betyder att en kartläggning med COPSOQ också kan hjälpa till att identifiera det som är viktigt att bevara eller bygga framtida utveckling på.

COPSOQ inom forskning

 

COPSOQ II har översatts till mer än 25 språk och används världen över. Det betyder att den samlade kunskapsmängden ökar snabbt och kontinuerligt. Ett exempel på internationell användning är ETUCE-studien av lärare från många europeiska länder, inklusive Sverige. Sådana studier är viktiga för att öka förståelsen av hur ledning och organisation påverkar arbetsmiljö, hälsa och trivsel i olika kontexter. COPSOQ används också inom interventionsforskning, vilket bidrar till ny värdefull kunskap som kan bilda underlag för det praktiska förändringsarbetet på arbetsplatser.

 

 

Vilka fördelar finns vid att COPSOQ är förankrat i forskning?

 

När man lägger tid, energi och resurser i att utveckla en organisation med bakgrund i en medarbetarundersökning är det självklart av allra största vikt att man kan lita på själva undersökningens resultat.

 

Det betyder att det är viktigt att:

  • Mäta rätt saker
  • Mäta rätt saker med en viss precision

Dessutom är det viktigt att ha ett bra underlag för den uppföljande processen i organisationen. Till det behövs:

  • Relevant underlag att jämföra med
  • Kunskap om vilka skillnader som är relevanta att agera på
  • Åtkomst till kunskap om hur man med fördel kan agera med bakgrund i resultaten

Samtliga dessa 5 punkter uppfylls genom att COPSOQ bygger på vetenskaplig grund.