Om COPSOQ

COPSOQ

 

En enkät som mäter väsentliga aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och som vilar på en vetenskaplig grund. Enkäten är utvecklad för att bidra till förbättrad kommunikation mellan arbetsplatser, de som arbetar med arbetsmiljöfrågor och forskare. Den har fått ett stort internationellt genomslag sedan 1990-talet, har översatts till mer än 25 språk och används idag över hela världen.

 

De viktigaste områdena som instrumentet omfattar är krav i arbetet, arbetsorganisation och arbetsinnehåll, samarbete och ledarskap, balans mellan arbete och privatliv, arbetsplatsens sociala miljö, kränkande beteenden samt hälsa och välbefinnande. En kartläggning som genomförs med hjälp av enkäten kan ingå i de samlade processerna för riskbedömning, riskhantering och organisationsutveckling.

Mjuka riktlinjer

Varför COPSOQ?

  • Enkelt och praktiskt
  • Kostnadsfritt
  • En vetenskapligt beprövad enkät för bedömning av psykosociala faktorer på arbetsplatsen
  • Går att använda på alla arbetsplatser oavsett storlek och bransch

COPSOQ MÖJLIGGÖR

  • Jämförelser mellan enheter/organisationer och yrkesgrupper
  • Uppföljning av organisationsförändringar
  • Analys av faktorer bakom t.ex. sjukfrånvaro och personalomsättning
  • Nationella och internationella jämförelser
  • Tillämpning av forskningsbaserad kunskap