Licens och användarrättigheter

Licens och användarrättigheter

 

COPSOQ som instrument och enkätverktyg är gratis att använda men för att behålla integriteten finns det en licens enligt creative commons nedan som ska följas vid användning eller distribuering.

 

 

Creative commons licens för COPSOQ Sverige

Användaren har tillstånd att:

 • Dela — kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format
 • Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren.

På följande villkor:

 • Licenstagaren måste ge ett korrekt erkännande. Licenstagaren behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att Licensgivaren stödjer Licenstagaren eller hens användande.
 • Om Licenstagaren remixar, transformerar, eller bygger vidare på materialet, får Licenstagaren inte distribuera det modifierade materialet.
 • Inga ytterligare begränsningar — Licenstagaren får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att göra något som licensen tillåter.
 • Vid användning på arbetsplatser ingår enkäten i en samlad process med utgångspunkt i riktlinjerna nedan.
 • Vid användning med 100 eller fler deltagare förväntas licenstagaren att tillfråga svarspersoner om tillstånd att data kan ingå anonymt i den databank som Licensgivaren bygger upp. Licenstagaren förväntas lämna över anonymiserad data till licensgivaren (Excel-fil eller datafil) syftande till den framtida utvecklingen av instrumentet och öppna jämförelsemöjligheter inom ett år efter avslutad undersökning.
 • Observera att det inte är tillåtet att ta betalt för verktyget (COPSOQ) i sig. Det är tillåtet att ta betalt för service och tjänster i samband med exempelvis kartläggningar i kommersiellt syfte.
Anmärkningar

Inga garantier ges. Licensen ger eller ger inte alla de nödvändiga villkoren för Licenstagarens tänkta användande av verket. Till exempel, andra rättigheter som publicitet, integritetslagstiftning, eller ideella rättigheter kan begränsa hur Licenstagaren kan använda verket. Se Creative Commons för mer information.

Enkäten
Mjuka riktlinjer för enkätundersökningar om arbetsmiljö
 1. Påbörja aldrig en undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, om det inte finns ett uttalat syfte att behandla resultaten seriöst och med en intention att handla efter det resultat man fått.
 2. Representanter från översta ledning, ledning på mellannivå och medarbetargruppen bör involveras och delta i förberedningen samt uppföljningen av enkäten.
 3. Det är frivilligt att delta i en undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 4. Deltagande ska vara anonymt. Resultat redovisas inte på grupper på mindre än 8-10 personer.
 5. Personer som deltar i en undersökning har rätt att ta del av resultatet av denna.
 6. Det är viktigt att lösningarna utvecklas av de involverade parterna och blir integrerad i arbetsplatsens samlade utvecklingsarbete
 7. Det rekommenderas att genomföra en undersökning igen 1-2 år senare, för att se om de lösningar man kom på gav önskat resultat. På så sätt kan undersökningen fungera som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och organisationsutvecklingen.
 8. Resultatet av en undersökning bör inte uppfattas som en slags dom eller betyg på arbetsplatsen. Istället bör man se på det som ett verktyg som kan användas i organisationsutvecklingsprocessen och som en gemensam utgångspunkt för dialog om förhållandena på arbetsplatsen.