Skalor

Kränkande beteende

I COPSOQ tas följande kränkande beteenden upp: hot, våld, mobbning och sexuella trakasserier samt vem det kränkande beteendet kommer från.

Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen, kan förekomma inom de flesta branscher eller yrken. Särskilt när man arbetar med människor som exempelvis inom vård-, skol- eller socialsektorn, finns en ökad risk för att utsättas för våld eller hot om våld på arbetsplatsen. Våldet och hoten kommer främst från användare, patienter, klienter, kunder eller elever/studenter.

Mobbing är ett allvarligt problem som kan förekomma på alla typer av arbetsplatser. Om mobbing ska förebyggas eller hanteras krävs det insatser från arbetsplatsen. Sexuella trakasserier handlar inte om sexuell attraktion utan om en manifestation av makt. Sexuella trakasserier är en form av mobbing, som liksom andra former av trakasserier på lång sikt kan verka psykologiskt skadliga och ge varaktiga men hos den som utsatts.

Samband och möjliga konsekvenser

Våld och hot om våld kan få allvarliga konsekvenser för individen och arbetsplatsen. Den individ som utsätts för sådant eller blir vittne till det kan få svåra fysiska som psykiska symptom samt ändrat beteende. Att utsättas för våld och hot om våld kan inom vissa yrken vara svårt att helt undvika. Därför måste arbetsplatsen förhålla sig till det.

Personer som är blivit mobbade upplever fler sömnproblem, sämre sömnkvalitet, sämre självskattad hälsa och fler symptom på stress jämfört med övriga på arbetsplatsen och har fler sjukskrivningar. Även de som bevittnar mobbning upplever detsamma, dock i mindre grad än den mobbade själv. På samma vis kan sexuella trakasserier leda till sömnproblem och svårighet att koncentrera sig, samt till allvarliga psykiska problem.

Läsa mer om våld och hot om våld:

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om hur du planerar och genomför ett förebyggande arbete för att minska riskerna att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen:
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/hot-och-vald/

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/vald-och-hot-i-arbetsmiljon-afs-19932-foreskrifter/

Det finns även en dansk hemsida ”Förebygg våld på jobbet”, där du kan ta del av kunskap och konkreta verktyg för att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen.  http://www.forebygvold.dk/

Läsa mer om mobbning och trakasserier

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om hur du planerar och genomför ett förebyggande arbete samt kan hantera mobbning på arbetsplatsen:
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/mobbning/

Det finns även en dansk hemsida ”Förebygg mobbning jobbet”, där du kan ta del av kunskap och konkreta verktyg för att förebygga mobbning och trakasserier på arbetsplatsen:
http://www.forebygmobning.dk/

Frågor

Hot om våld

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot om våld på din arbetsplats?
(Ja: dagligen, Ja: varje vecka, Ja: varje månad, Ja: några gånger, Nej)

Om ja, från vem? (Det går att markera med flera kryss)
(Kollegor, En överordnad, Underställda, Klienter/kunder/patienter)

Våld

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld på din arbetsplats?
(Ja: dagligen, Ja: varje vecka, Ja: varje månad, Ja: några gånger, Nej)

Om ja, från vem? (Det går att markera med flera kryss)
(Kollegor, En överordnad, Underställda, Klienter/kunder/patienter)

Mobbning

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för mobbing på din arbetsplats?
(Ja: dagligen, Ja: varje vecka, Ja: varje månad, Ja: några gånger, Nej)

Om ja, från vem? (Det går att markera med flera kryss)
(Kollegor, En överordnad, Underställda, Klienter/kunder/patienter)

Sexuella trakasserier

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på din arbetsplats?
(Ja: dagligen, Ja: varje vecka, Ja: varje månad, Ja: några gånger, Nej)

Om ja, från vem? (Det går att markera med flera kryss)
(Kollegor, En överordnad, Underställda, Klienter/kunder/patienter)