Archive

Sömnbesvär

Samband och möjliga konsekvenser

Det finns en större risk för arbetsplatsolyckor samt för låg kvalitet och låg produktivitet i arbetet. Det innebär också ökad risk för hjärtsjukdom, illamående och trötthet.

Sömnbesvär hänger ihop med både stress och utbrändhet. Därutöver finns det kopplingar till låg grad av erkännande, låg grad av social gemenskap och konflikter.

Stress

Samband och möjliga konsekvenser

Långvarig stress ökar risken för hjärtsjukdomar, olika magbesvär, depression och sjukdomar i rörelseapparaten. Men det påverkar också den allmänna livskvaliteten. För arbetsplatsen kan stress få konsekvenser som större frånvaro, fler konflikter och lägre produktivitet.

Det finns ett starkt samband mellan stress och kvantitativa krav samt mellan stress och konflikt mellan arbete och privatliv. Stress är inte alltid arbetsrelaterat, och det är viktigt att fokusera på de bidragande orsaker som man har möjlighet att påverka.

Utbrändhet

Samband och möjliga konsekvenser

En förhöjd grad av utbrändhet hänger samman med förhöjd frånvaro, arbetsuppehåll, sömnbesvär, symptom på depression, risk för hjärtsjukdom och högre dödlighet. Därutöver påverkar det aspekter som motivation, produktivitet och kvaliteten i arbetet.

Utbrändhet är förbundet med höga kvantitativa och hög känslomässiga krav. Men det finns också ett samband med flera relationella faktorer; låg grad av erkännande, låg grad av social gemenskap, låg förutsägbarhet, rollkonflikter, låg klarhet i rollerna och dålig ledningskvalitet.

Inkluderande och det sociala ansvaret

Samband och möjliga konsekvenser

Om verksamheten inte uppmuntrar till inkluderande kan hela samhället ta skada i och med att marginalisering och utfrysning kan föra med sig stora sociala och ekonomiska konsekvenser.

Rättvisa och respekt

Samband och möjliga konsekvenser

Om medarbetarna inte känner sig behandlade på ett rättvist sätt kommer det att medföra en lång rad negativa konsekvenser för både verksamheten och de anställda. Avsaknad av rättvisa och respekt på en skälig nivå ökar risken för frånvaro, symptom på depression, hjärtsjukdomar, högre personalomsättning, lägre produktivitet och sämre kvalitet i arbetet.

Rättvisa och respekt har en tydlig koppling till tillit, både mellan ledning och medarbetare och inbördes mellan de anställda. Därutöver hänger rättvisa och respekt ihop med flera andra relationella faktorer som; erkännande, ledningskvalitet, förutsägbarhet, socialt stöd från ledning och kollegor, klarhet i rollerna och social gemenskap på arbetsplatsen. Det finns också en koppling till faktorer som fungerar som indikatorer; mening i arbetet, utvecklingsmöjligheter och involvering.

Tillit mellan de anställda inbördes

Samband och möjliga konsekvenser

Avsaknad av tillit inbördes mellan de anställda kan få negativa konsekvenser för de anställdas hälsa och välbefinnande, men också för samarbetet på arbetsplatsen.

Tillit inbördes mellan de anställda hänger ihop med tillit mellan ledning och medarbetare samt rättvisa och respekt. Det finns även här ett samband med andra relationella faktorer som; social gemenskap på arbetsplatsen, ledningskvalitet, erkännande, förutsägbarhet och rollkonflikter.