Archive

Kvalitet i arbetet

Samband och möjliga konsekvenser

Upplevd kvalitet i arbetet har ett tätt positivt samband med arbetsengagemang, engagemang i organisationen och tillfredsställelse med arbetet. Nyare studier visar även att upplevd kvalitet kan ha betydelse för om medarbetare väljer att stanna kvar på sin arbetsplats.

Huruvida medarbetare upplever en hög grad av kvalitet i arbetet har även samband med andra aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, exempelvis kvantitativa krav, rollkonflikter samt ledarskapskvalitet, tillit, rättvisa och erkännande. Det finns även starka samband med stress och utbrändhet.

Oro för förändrade arbetsförhållanden

Samband och möjliga konsekvenser

Låg grad av inflytande och låg grad av förutsägbarhet hänger ihop med en högre grad av oro för förändrade arbetsförhållanden. Andra aspekter som också har betydelse är tillit och rättvisa. Oro för förändringar av arbetssituationen kan i likhet med oro för arbetslöshet, orsaka allvarliga symptom på stress och skapa en osäkerhet, inte bara för den enskilde medarbetaren men även inom olika grupperingar, exempelvis arbetslag, teams, avdelningar och enheter. På arbetsplatsnivå finns tydliga samband mellan oro för förändrade arbetsförhållanden och stort sett samtliga andra COPSOQ skalor förutom skalorna för kvantitativa krav, arbetstempo och arbetsengagemang.

Oro för arbetslöshet

Samband och möjliga konsekvenser

Oro för arbetslöshet är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som utgör en riskfaktor för bland annat försämrad självskattad hälsa, hjärt- och kärlsjukdomar, depressiva symptom. Medarbetare som är oroliga för arbetslöshet behöver oftare antidepressiv behandling, särskilt om de tidigare har varit utsatta för långtidsarbetslöshet. Det finns alltså en tydlig koppling mellan arbetslöshetsoro och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Oron kan vara både personlig, men även påverka gruppdynamiker och därmed organisationen som helhet.

En hög grad av inflytande, förutsägbarhet och socialt stöd från ledning och kollegor kan i viss utsträckning ha en positiv påverkan i situationer med stor oro för arbetslöshet men kan inte avhjälpa det grundläggande problemet. En arbetsplats som präglas av organisatorisk rättvisa, tillitsfulla relationer och öppen kommunikation kan fungera som ett stöd för medarbetare att hantera problematiska situationer. Yrkesgrupper eller personer som har lätt för att hitta en ny anställning upplever ofta en lägre grad av oro för arbetslöshet även om de befinner sig i en osäker arbetssituation.

Arbetsengagemang

Denna skala är inkluderad i COPSOQ, men kommer ursprungligen från en Nederlänsk enkät: Utrecht Work Engagement Scale (UWES).

Samband och möjliga konsekvenser

Arbetsengagemang hänger ihop med viktiga individuella och organisatoriska resultat, exempelvis medarbetares motivation, prestation, hälsa och välbefinnande. Det finns starka samband mellan arbetsengagemang och tillfredsställelse i arbetet, mening i arbetet, engagemang i organisationen och kvalitet i arbetet. Medarbetare på arbetsplatser som präglas av tillit, rättvisa och utvecklingsmöjligheter har ofta en hög grad av arbetsengagemang.

Stress

Samband och möjliga konsekvenser

Långvarig stress ökar risken för hjärtsjukdomar, olika magbesvär, depression och sjukdomar i rörelseapparaten. Men det påverkar också den allmänna livskvaliteten. För arbetsplatsen kan stress få konsekvenser som större frånvaro, fler konflikter och lägre produktivitet.

Det finns ett starkt samband mellan stress och kvantitativa krav samt mellan stress och konflikt mellan arbete och privatliv. Oavsett orsaker till att en eller flera på en arbetsplats upplever hög stressnivå, är det centralt att det hanteras på arbetsplatsen. Det räcker inte att utgå ifrån ett individperspektiv, utan man behöver även fokusera på de orsaker som man som organisation och arbetsgrupp har möjlighet att påverka och förändra.

Utbrändhet

Samband och möjliga konsekvenser

En förhöjd grad av utbrändhet hänger samman med förhöjd frånvaro, arbetsuppehåll, sömnbesvär, symptom på depression, risk för hjärtsjukdom och högre dödlighet. Därutöver påverkar det aspekter som motivation, produktivitet och kvaliteten i arbetet.

Utbrändhet är förbundet med höga kvantitativa krav, arbetstempo, känslomässiga krav, rollkonflikter och konflikt mellan arbete och privatliv. Men det finns också ett samband med flera relationella faktorer; låg grad av erkännande, låg grad av social gemenskap, låg förutsägbarhet och bristande tillit.