Referensvärden och genomsnitt

Användningsområde

 

Referensvärden och genomsnitt syftar till att underlätta förståelsen av de värden som man får fram när man räknar ut resultatet av enkätundersökningen.

 

De råa värdena säger inte mycket i sig själv eftersom samma värde kan betyda väldigt olika saker beroende på vilken skala det handlar om. Det kan exempelvis anses som ett bra resultat med ett högt värde på skalan som handlar om rättvisa och respekt, medan samma värde är problematiskt om det istället handlar om skalan för sömnbesvär.

 

På denna hemsida kan du hitta referensvärden som baserar sig på stora undersökningar av arbetsmarknaden i Danmark. Dessa referensvärden behöver inte vara bra värden, men genom att jämföra sina egna resultat med dessa kan man få en idé om hur man ligger till relaterat till arbetsmarknaden som helhet. I samband med riskbedömning, är det bäst att använda ett generellt referensvärde som baserar sig på arbetsmarknaden som helhet. Därmed blir det tydligt vilka specifika risk- och friskfaktorer som finns på arbetsplatsen eller specifika grupper på arbetsplatsen. Ambitionsnivån kan med fördel vara högre än att ligga på linje med referensvärdena, speciellt inom dimensioner som värderingar och hälsa & välbefinnande. Dessutom kan man i relation till organisationsutvecklingsfrågor använda resultat från en tidigare undersökning inom den egna organisationen. På så sätt får man en bild av den egna organisationens utveckling över tid.

 

Andra typer av genomsnitt och referensvärden som man kan använda sig av kan vara exempelvis bransch- eller yrkesspecifika. Man ska dock vara uppmärksam på att om man använder branschspecifika jämförelser, kan resultatet bli missvisande. Om man exempelvis undersöker lärares känslomässiga krav gentemot varandra, kommer det se ut som om en stor del av lärarna ligger lågt, vilket blir missvisande då det är väl känt och dokumenterat att lärare upplever höga känslomässiga krav.

 

Här kan du ladda ner en PDF där du kan se de danska nationella referensvärdena för varje skala.

Referensvärden och genomsnitt