Räkna ut resultatet

Poängsättning och beräkning av medelvärde

 

Hur beräknar man medelvärden och fördelningar?

I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar:

  1. För varje enskild fråga tilldelas svarspersonen en poäng. I de flesta frågor används poäng 0 – 25 – 50 – 75 – 100 för de fem svarsalternativen. Om det finns fyra svarsalternativ används 0 – 33,3 – 66, 7 – 100. Med andra ord: samma avstånd mellan svarsalternativen.
  2. För att kunna bedöma en skala på bästa sätt, ställs alltid flera frågor. Det medverkar till att ge bättre tillförlitlighet och precision.
  3. För varje enskild svarsperson räknas ett medelvärde fram för varje skala. Detta räknas ut som ett medelvärde av de poäng som personen har fått på de enstaka frågorna i skalan. Oftast finns fyra frågor i en skala, och då är det medelvärdet av dessa fyra frågor som ska räknas ut. Medelvärdet kan ligga mellan 0 och 100.
  4. I enstaka fall är en fråga ”felvänd” i förhållande till de andra frågorna i skalan när det gäller poängsättningen. Detta gäller exempelvis frågan ”Har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter?” inom skalan Kvantitativa krav. Det betyder att poängsättningen inte är 0 – 25 – 50 – 75 – 100, utan istället 100 – 75 – 50 – 25 – 0. På frågan ovan skulle det betyda att svarsalternativet som mest indikerar att det inte finns tillräckligt med tid ska tilldelas högst poäng osv.
  5. Om en svarsperson inte har svarat på samtliga frågor i en skala, använder man följande regel: Svarspersonen räknas med om vederbörande har svarat på åt minst hälften av frågorna i skalan – annars inte.
  6. Därefter räknas medelvärdet ut för grupper av svarspersoner på var och en av skalorna.
  7. När man sedan jämför medelvärden måste det finnas en viss skillnad för att den kan betraktas som betydelsefull/relevant. När man räknar med skalor från 0-100 vill det oftast vara så att skillnader på mindre än 5 poäng inte kan anses vara av särskild betydelse eftersom de personer som det hela rör sig om inte ”kan känna skillnaden”. (Observera, statistisk signifikans är något annat. När man har stora datamaterial krävs endast en skillnad på 1-2 poäng för att man kan erhålla statistiskt signifikanta skillnader. Om grupperna är mindre, då krävs större skillnader). Sammanfattande kan man säga att en avvikelse på 5 poäng eller mer jämfört med referensvärdet anses vara en betydande och märkbar skillnad.
  8. Är det då alltid bra att ligga högt på en dimension? Svaret är nej! Det är exakt som med allt annat i livet. Det är bra att ha en hög lön, men inte att ha ett högt blodtryck. Så förhåller det sig också med dimensionerna i COPSOQ. Läs mer om tolkning av resultatet här.

Vi har skapat två PDF:er för poänguträkningen:

Genomförande
Utskick och påminnelser